Проект INFRAMAT. Национална научна инфраструктура

Националната художествена академия чрез катедра „Реставрация“ е участник в проект
 
INFRAMAT
Национална научна инфраструктура
Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката,
културата и технологичното развитие
 
Цели на проекта
Интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратури, които са необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности.
Постигане на ново качество на научните изследвания в областта на новите материали и проучването на културни ценности чрез комбиниране и концентриране на експертност на високо ниво (човешки ресурси) и на съвременни инструментални техники (материални ресурси).
Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за учени от партниращите институции и подкрепа за нови комплексни изследвания върху получаването и свойствата на нови материали и проучване и опазване на културното наследство.
Обучение и подготовка на специалисти с висока квалификация.
Интегриране и сътрудничество с Европейски научни инфраструктури и участие в международни проекти.
 
Научно-изследователска лаборатория при катедра „Реставрация“ на НХА в рамките на консорциум ИНФРАМАТ
Лабораторията разполага със следната апаратура:
- Професионален фотоапарат за изследване във видимия, инфрачервения и ултравиолетовия спектри, оборудван с обективи, филтри, стативи и осветление
- Микроскопи Amplival и Neophot
- Стерео микроскопи Carl Zeiss – Jena
- Дата-логър за измерване на температура и относителна влажност с външни датчици
- Термо-камера
- Мобилен апарат за инфрачервена спектроскопия с Фурие трансформация.
- Реактиви и инструментариум за микрохимични анализи и течна хроматография
 
Лабораторията предлага следните услуги:
- Извършване на микрохимични анализи;
- Изследвания с течна хроматография;
- Изследвания с мобилна апаратура за инфрачервена спектроскопия с Фурие трансформация;
- Мобилни фотографски изследвания, вкл. във видимия, инфрачервения и ултравиолетовия спектри, инфрачервена луминесценция, ултравиолетова луминесценция, псевдо цветна инфрачервена фотография;
- Мобилна термо-фотографска диагностика на стенописи и декоративни архитектурни повърхности;
- Вземане на проби in-situ, изготвяне напречни микросрезове от живописни произведения;
- Изследване на микроклимата в колекции и стенописни и архитектурни обекти на културното наследство,
- Анализ и оценка на промени и разрушителни процеси при културните ценности с основен фокус върху живописни произведения, графични произведения, книги, стенописи и декоративни архитектурни повърхности;
- Анализ на културните стойности на обекти на културното наследство с основен фокус върху живописни произведения, графични произведения, книги, стенописи и декоративни архитектурни повърхности;
- Проучване на исторически  и документални данни за културни ценности;
- Проучване на живописни и стенописни технологични процеси чрез експериментално възстановяване на исторически практики; 
- Изготвяне на комплексна оценка на състояние на културни ценности с основен фокус върху живописни произведения, графични произведения, книги, стенописи и декоративни архитектурни повърхности
 
Заявките за изследователски услуги може да подавате в свободна форма. Цените се определят съобразно обема и сложността на дейността за исканата услуга.
 
Цени за научни изследвания в лабораториите на катедра „Реставрация“ на НХА:
1. Микрохимични изследвания – 50 лв. на час
2. Изследвания със стерео микроскоп – 50 лв. на час
3. Изследвания с инфрачервена спектроскопия – 50 лв. на час
4. Специализирани фотографски изследвания – 30 лв. на кадър
Цените са с ДДС, при провеждане в лабораториите катедра „Реставрация“ на НХА. 
При необходимост от изследване на място на обект се договарят необходимите допълнителни разходи за време, транспорт и командировъчни.
Партньорските организации по ИНФРАМАТ и по други изследователски проекти ползват специални намаления или безплатни анализи според вида на проекта.
 
Лице за контакт: доц. д-р Стефан Белишки, завеждащ катедра „Реставрация“, st.belishki@nha.bg
 
Повече информация за INFRAMAT

 

Сподели