Програма на конкурсните изпити 2023

Кандидатстудентските изпити в Националната художествена академия за учебната 2023/2024 година ще се проведат присъствено (на място в НХА, гр. София) през първата половина на м. юли 2023 г.
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
Кандидатстудентските изпити се провеждат
от 10 юли до 12  юли 2023 г. („Изкуствознание“ на 14 и 15 юли 2023 г.)
 
Специалност ЖИВОПИС
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на облечена човешка полуфигура. Изпитът се провежда на 10 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 54/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – Живописна портретна задача по натура – облечена човешка полуфигура, която се поставя в деня на изпита от комисия, съставена от преподаватели в специалността. Изпитът се провежда на  12 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 54/70 см.
Материали – акварел, темпера, маслени бои, цветни тушове, пастели, акрил – по избор на кандидатите, които, заедно с пособията, се осигуряват от тях.
 
Специалност СТЕНОПИС
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на ¾ облечена седнала човешка фигура. Изпитът се провежда на  10 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа .
Формат на каширания картон – 54/70 см.
Материал– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – състои се от две части и се провежда на 12 юли 2022 г.:
I част – Изграждане на живописен натюрморт, съобразен с реалната цветност и композиция. Отделно до натюрморта е поставено бяло геометрично тяло (куб, цилиндър, сфера, конус, пирамида или паралелепипед), което трябва да бъде включено в общата композиция на натюрморта. Геометричното тяло да бъде интерпретирано свободно в цвят, материалност и мащаб. Провежда се в продължение на 6 учебни часа.
Формат на каширания картон – 46/55 см.
Материал – цветен, свободен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II част – събеседване с кандидатите върху представени от тях минимум 10 (десет) свободни работи по техен избор. Провежда се един час след приключването на първата част от изпита.
 
Специалност СКУЛПТУРА
I ИЗПИТ – Моделиране на глава по натура в продължение на 8 (осем) учебни часа. При изпита по моделиране целта е с пластични средства да се провери способността за работа по натура, умението да се конструира вярно и главата да носи характера на модела. Изпитът се провежда на 10 юли 2023 г.:
Материалите – глина и арматура, се осигуряват от НХА, а необходимите инструменти за работа с глина се осигуряват от кандидатите.
II ИЗПИТ – състои се от две части и се провежда на 12 юли 2023 г.:
I част –  Три броя рисунки на седнала облечена човешка фигура в продължение на 6 учебни часа. Първите 5 учебни часа на кандидатите се предоставя 1 брой каширан картони с формат 50/70 см.  Другите два картона с формат 35/50 се предоставят за свободни рисунки със същият модел за 1 учебен час, като кандидата избира други гледни точки.   
Целта на изпита по рисуване е да се провери основната изобразителна грамотност на кандидатите – конструиране, пропорциониране, композиране и отразяване характера на модела.
Материал – черен, рисунъчен (молив, креда, въглен), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II част – Събеседване с кандидатите върху представени от тях минимум 10 (десет) свободни работи по избор на кандидата и запознаване на комисията с нивото на информираност на кандидата в областта на скулптурата – история и съвременност.
Провежда се един час след приключването на I част от изпита.
 
Специалност ГРАФИКА
I ИЗПИТ –  Рисуване с обща продължителност 8 уч. часа състои се от две части и се провежда на 10 юли 2023 г.:
На кандидатите ще бъдат предоставени 2 бр. картони за рисуване с размер 50/70 см.
На първия картон в рамките на 4 уч. часа с черен рисунъчен материал се изпълнява рисунка, отразяваща конструктивните и характерни особености на позиращия модел (облечена фигура в цял ръст или три четвърти). Да се демонстрира познание и умение за човешките пропорции, прилика и характер.
На втория картон, в рамките на 4 уч. часа с черен рисунъчен материал, кандидатите разработват няколко детайла от позиращия модел, които свободно се композират върху листа.
Времето, определено за работа върху двата картона е относително и зависи от преценката, уменията и разпределянето на времето на кандидатите.
Формат на кашираните картони – 50/70 см.
Материал– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – Създаване на  композиция  по зададена тема, изтеглена чрез жребий в началото на изпита. Използвайки черни рисунъчни материали (допуска се пестеливо използване на цвят) кандидатите трябва да създадат композиция, която свободно, според вижданията и мисленето, да интерпретира и изобразява погледът им върху темата. Няма задължителни елементи, които трябва да бъдат включени в композицията. Цели се да се пакажат познания за използване на перспективата, характеристики на човешки или животински фигури (ако бъдат включени), геометрични форми и обеми в пространството.
Изпитът се провежда на 12 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 46/55 см.
Материал– черен, рисунъчен и цветен по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на цяла облечена седнала човешка фигура в продължение на 8 учебни часа. Изпитът се провежда на  10 юли 2023 година
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен (молив, креда, туш и перо, черна темпера и др.), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – по специалността.
Изпитът се провежда на 12 юли 2023 г. в две части в продължение на 8 учебни часа.
I част – Графична пространствена композиция с ползване на два предмета по избор от четири зададени; продължителност – 4 учебни часа.
Формат на каширания картон – 35/50 см. Материал – черен, рисунъчен (молив, креда, туш и перо, черна темпера и др.), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II част – Цветна декоративна задача по въображение, базирана на предметите от първата част; продължителност – 4 учебни часа.
Формат на каширания картон – 35/50 см.
Материал – цветен (с изключение на маслени бои), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
I ИЗПИТ – Плакат по зададена тема и участие на предмет свързан с нея – поставен за наблюдение по време на целия изпит. Плакатът трябва да съдържа и текст изписващ темата. Задачата се поставя след теглене на жребий в деня на изпита –10 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – цветен (с изключение на маслени бои) по избор на кандидатите, който се осигурява от тях .
II ИЗПИТ – Рисунка по натура на седнала облечена човешка полуфигура, в продължение на 8 учебни часа на  12 юли 2023 г.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
Специалност ИЗКУСТВОЗНАНИЕ
I ИЗПИТ – Писмен изпит по История на българското изобразително изкуство, който се провежда по обявения в справочника конспект и библиографска справка към него.
Изпитът се провежда на  14 юли 2023 г. в продължение на 6 учебни часа върху теми по обявения конспект. Въпросите се определят в деня на изпита чрез жребий.
II ИЗПИТ – Устен изпит (събеседване) по история на българското изобразително изкуство по обявения конспект.
Изпитът се провежда на  15 юли 2023 г.
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
Кандидатстуденските изпити се провеждат
от  03 до 06 юли 2023 г.
 
Специалност РЕЗБА
I ИЗПИТ – Аналитична рисунка на цяла облечена човешка фигура по натура. Изпитът се провежда на 3 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа. Задачата се поставя в деня на изпита от комисия, съставена от преподаватели в специалността и преподаватели по рисуване.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен (молив, въглен, креда), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – състои се от две части и се провежда на 5 юли 2023 г. в продължение на 8 часа.
I част – след теглене на жребий се определя вид конкретен растителен елемент (листо от природата), на което се правят скици с цел стилизация на избрания модел. Брой на скиците – от 3 до 5, по избор на кандидата във формат А4.
Материал – черен (молив, въглен, креда), който се осигурява от кандидатите.
II част – пластично решение от глина на една от скиците във формат 30/30 см.
Материал – глина. Инструментите за работа се осигуряват от кандидатите
 
Специалност КЕРАМИКА
I ИЗПИТ – Рисуване на облечена човешка фигура по натура в продължение на 8 учебни часа. Изпитът се провежда на 03 юли 2023 година в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен рисунъчен (молив, въглен, креда), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – Изграждане на пластично тяло, базирано на основните геометрични тела: куб, цилиндър, сфера, конус, призма, пирамида и др. Задачата се поставя в деня на изпита от изпитната комисия и се изпълнява в материал – глина и в размер – до 40 см.
Изпитът се провежда на 5 юли 2023 г. и е с продължителност 8 учебни часа.
Необходимите инструменти се осигуряват от кандидатите.
 
Специалност СЦЕНОГРАФИЯ
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на цяла облечена фигура и се провежда на 3 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 54/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – Изпитът и се провежда на  5 юли 2023 г.
Изпитът се провежда на базата на портфолио и събеседване:
Кандидатите представят портфолио от 15 до 20 творби,  от които 7 в цвят, като 3 от тях са свободни фигуративни или абстрактни композиции с илюзия за триизмерно пространство, по избрани от кандидата теми.
Събеседването включва:
  • въпроси по представеното портфолио.
  • въпроси, свързани с мотивацията за кандидатстване в специалността;
  • въпроси, даващи информация за общата култура на кандидатите в областта на изобразителните изкуства, театъра и киното
  • въпроси за елементарния строеж на композицията по обявен предварително конспект и по репродукции, предоставени в момента на изпита.
 
Специалност ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН
I ИЗПИТ – Рисуване от натура. Натюрморт.
Изискване към кандидатите: Една основна рисунка и още 5 броя рисунки на части и/или детайли от постановката с рисунъчни материали и техники. Изпитът се провежда на 3 юли 2023 г. и е с продължителност 8 учебни часа.
Формат на каширания картон 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – Текстил. Изпитът се състои от две части и се провежда на 5 юли 2023 г.
I част – Композиция в цвят с използване на елементи от постановката по рисуване . Изпитът се провежда в продължение на 6 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – цветен (акварел, темпера, гваш, акрил, с изключение на маслени бои), по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II част – Събеседване с комисията върху  изпитните работи, представено  портфолио  и  до 10 свободни работи, по избор на кандидата.
 
Специалност МЕТАЛ
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура – 8 учебни часа. Изпитът се провежда на 3  юли 2023 г.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ –   5 юли 2023 г. Събеседване с комисията и представяне на портфолио от кандидатите (до 10 свободни работи, имащи отношение към специалността).
 
Специалност ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура с подчертаване на характерните особености и конструкция на модела.
Изпитът се провежда на 3 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – Изпитът се провежда на 5 юли 2023 г. 
Проект – рисунка на популярен битов предмет по зададена тема изтеглена в деня на изпита. Изпитът се провежда в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.; формат за скици – А4.
Материал – по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
Специалност  РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
I ИЗПИТ – Рисуване по натура.
Рисуване по натура на 3/4 облечена човешка фигура. Провежда се на 3  юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – По специалността.
I част: Обемно изобразяване в цвят на ахроматична композиция от ръбести геометрични тела (плътни и ажурни). Провежда се на 5 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – темпера, акварел, гваш или пастел, който се осигурява от кандидатите. Не се допускат колажни техники!
II част: Рекламно пано по зададена тема 8 учебни часа на 06 юли 2023 г . Темите покриват областите – промишленост, култура, спорт.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – темпера, акварел, гваш или пастел, който се осигурява от кандидатите. Не се допускат колажни техники!
 
Специалност ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО
I ИЗПИТ – Рисуване по натура – свободна рисунка на седнала облечена човешка фигура. Изпитът се провежда на 03 юли 2023 г. в продължение на 6 учебни часа
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – пластична композиция – чрез моделиране в глина.  Да се изгради композиция от 4 до 6 броя, цилиндри с еднакви размери по зададена тема, в  продължение на 6 часа. Изпитът се провежда на 05 юли 2023 г.
Формат на композицията – 30/30 см.
Материал – глина, осигурена от НХА. Необходимите инструменти се осигуряват от кандидатите.
 
Специалност ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на ¾ облечена човешка фигура – в продължение на 8 учебни часа.
Изпитът се провежда на 03  юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен (сух – рисунъчен) по избор на кандидатите, който се осигуряват от тях.
II ИЗПИТ – Цветен проект по зададена тема, предназначен за детска среда.
Изпитът се провежда на 05 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материали и техника – по избор на кандидатите. Необходимите инструменти и материали се осигуряват от кандидатите.
 
Специалност  МОДЕН ДИЗАЙН
I ИЗПИТ – Провежда се в две части, в продължение на 8 учебни часа на  03 юли 2023 г.
I част – Рисунка на фигура с драперия (поставена върху статичен манекен) в продължение на 5 учебни часа.
Формат на каширания картон 50/70 см
Материал черен рисунъчен материал (молив, графит, креда, туш, темпера) който се осигурява от кандидата.
II част
Продължение в цвят на предходната  задача – част от драперията да бъде изпълнена в цвят при изцяло овладяване на формата (35/50 см каширан картон) в продължение на 3 учебни часа.
Формат на картона 35/50 см.
Материал – цветен, по избор на кандидатите (с изключение на маслени бои и техника колаж)
Формат на каширания картон 50/70 см
Материал черен рисунъчен материал (молив, графит, креда, туш, темпера) който се осигурява от кандидата.
II ИЗПИТ – Провежда се в две части – 8 учебни часа на 5 юли 2023 г.
I част – проектиране на моден аксесоар (обувка) по зададена тема, базиран на реално представен обект (натура). Изпитът се провежда в продължение на 6 учебни часа.
Формат на каширания картон 35/50 см.
Материал – цветен, по избор на кандидатите (с изключение на маслени бои и техника колаж).
II част – Събеседване с кандидат студентите върху резултатите от изпитните задачи.
 
Специалност РЕСТАВРАЦИЯ
I ИЗПИТ – Рисуване по натура на седнала облечена човешка полуфигура. Изпитът се провежда на 03 юли 2023 г. в продължение на 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
II ИЗПИТ – Живописен етюд на натюрморт. Изпитът се провежда на 05 юли 2023 г. и е с продължителност 8 учебни часа.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – цветен, по избор на кандидатите, който се осигурява от тях.
 
 
КОНСПЕКТ
ЗА ПИСМЕН И УСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ“
1. Казанлъшката гробница
2. Александровската гробница
3. Владимир Димитров – Майстора
4. Иван Милев
5. Златю Бояджиев
 
БИБЛИОГРАФИЯ КЪМ КОНСПЕКТА ПО ИСТОРИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ“
Василева, Д., Тракийската гробница в град Казанлък. В: Девет световни ценности в България, С., 2002, 9-16.
Живкова, Л., Казанлъшката гробница, С., Наука и изкуство, 1974
Маразов, Иван, Към семантиката на стенописите на Казанлъшката гробница, сп. Изкуство, 1978/7
Китов, Г., Александровската гробница. Варна, 2009.
Петров, И., Тракийската гробница при село Александрово, Хасково, 2009
Аврамов, Димитър, Майстора и неговото време. С., 1989
Аврамов, Димитър, Иван Милев (Албум), С., Отворено общество, 1994
Иван Милев – Каталог на НХГ, текст Ружа Маринска, С., НХГ, 1994
Лавренов, Цанко, Иван Милев, сп.Изкуство, 1957/2
Аврамов, Димитър, Златю Бояджиев, С., изд. Стефан Добрев, 2013
Божков, Атанас, Българското изобразително изкуство. С., 1988
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, т. 1. С., 1980
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, т. 2. С., 1987
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, т. 3. С., 2006
 
 
 
 

 

Сподели