Психология на изкуството (МА)

Обучението в магистърската програма „Психология на изкуството“ осигурява знания за теорията и практиката на съвременната арт психология.
Задълбочава теоретичната подготовка в съответствие със съвременните тенденции в областта, както и в усвояването и обогатяването на знанитая за разнообразието от алтернативни подходи, методи и средства за психологическа интерпретация на изкуството. Предоставя специализирана подготовка за реализиране на психологически изследвания и психологически експерименти, базирани върху изкуството.
Задачите на програмата „Психология на изкуството“ е да формира у обучаваните система от знания върху историята и развитието на психологическите системи и теории, в рамките на които се интерпретират визуалните изкуства; умения за критически анализ на психологически характеристики и категории, свързани с изкуството; компетенции относно прилагането на различни психологически подходи към изкуството.
Завършилите магистърската програма, получават диплома с професионална квалификация за художник със специализирани знания и умения в сферата на художественото образование, които им дават възможност да се реализира успешно като експерт във всички степени на общото и специализираното художествено образование и в създаване на разнообразни съвременни учебни помагала и пособия.
 
Редовни преподаватели:
проф. д. изк. ПЕТЕР ЦАНЕВ
доц. д-р РУМЯНА ПАНКОВА
ст. преп. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ

Сподели