Първи събития по проект BG05M2ОP001-1.002-0008-C 01 „Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)“

Между 6 и 8 юни 2018 се организират първите събития по проект BG05M2ОP001-1.002-0008-C 01 „Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии.
 
На 06 юни 2018 година от 11:00 часа ще се проведе първата пресконференция по проект „Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)“, която е пряко свързана с изпълнението на мерките за информация и комуникация. На събитието, проектът ще бъде подробно представен с неговите цели, дейности и очаквани резултати, присъстващите ще имат възможност да зададат и своите въпроси. Пресконференцията е отворена за участие на всички заинтересовани лица. Събитието ще се проведе в конферентната зала, в сградата на водещия партньор по проекта, Висше училище по мениджмънт, която се намира в град Варна на адрес ул. Оборище 13А (Конферентна зала 410А, ет. 4). 
 
На 7 и 8 юни 2018 година ще се проведе отворена партньорска среща, на която ще бъде обсъден проект „Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)“ в неговата цялост. По време на събитието ще се обсъдят основните параметри на проекта, времевия график за изпълнение, както и основните индикатори. Ще се представят и предвидените основни дейности, както и способите за административно и финансово управление на проект ИНКРЕА. През втория ден от партньорската среща, ще се обсъди научната програма на проекта, както и правилата свързани с комуникацията и разпространението на резултатите, свързани с изпълнението на различните дейности. В рамките на работната среща, ще участват представители от всички партньорски организации. Събитието ще се проведе под отворени врати и на него могат да присъстват всички заинтересовани лица. Партньорската среща ще се осъществи в к.к. Албена, в конферентната зала на хотел „Компас“ и в двата дни тя ще се проведе от 09:30 до 17:00 часа. 
 
Прессъобщение за събитията и покана за пресконференцията може да видите в приложените на страницата файлове. 

Файлове за изтегляне

Сподели