Документи за кандидатстване за 2019/20 уч.година

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички кандидати  подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване за магистърската програма по съответната специалност:

- от 15 до 28 юни 2019 г. за първия прием на места финансирани от държавата и

- от 03 до 10 септември 2019 г. за допълване на юлския прием на места финансирани от държавата и места за обучение срещу заплащане.

Кандидатите българи, живеещи извън пределите на Р. България, /съгл. ПМС 103 и 228/ както и чужденци, кандидатстващи по междуправителствени спогодби подават документи в МОН, обявени на сайта на МОН.

Кандидатите за окс "Магистър" в НХА, подават следните документи:

1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА).

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.

2.1. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от дипломната защита или от държавните изпити.

3. Квитанция за платена такса за участие в конкурса. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст) инвалиди, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН и майки с три и повече деца.

4. Кандидатстудентите - чужденци прилагат документ за владеене на български език. Ако не притежават такъв, се явяват на изпит по български език в НХА или провеждат едногодишен курс на обучение в подготвителното отделение по български език в Националната художествена академия.

5.Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава представят един месец преди датата за подаване на документи за кандидатстване, легализирана диплома, с предварително утвърдена от НХА или НАЦИД валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сподели