Теория и практика на художественото образование (МА)

Предназначението на магистърска програма „Теория и практика на художественото образование“ е да създава кадри, които са подготвени като висококвалифицирани художници, притежаващи комплексни и специализирани знания и умения в областта на съвременната теория и практика на художественото образование.
Обучението включва изучаването на задължителни учебни дисциплини, които съдържат теоретични знания от областта на историята на изкуството, теорията на изкуството, психологията на творчеството, история и теория на културата, мениджмънт на образованието, артмениджмънт и бизнес поведение, електронни медии и изкуство, арттерапия.
Теоретичните и практикоприложните знания и умения от областта на методиката на обучението по изобразително изкуство са свързани с усвояването на учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини: „Иновационни методи на обучението по изобразително изкуство“ и „Специализираща практика“, както и учебното съдържание на избираемите учебни дисциплини „Методически проекти в художественото образование – основна степен“ и „Методически проекти в художественото образование – средна степен“.
Завършилите магистърската програма получават диплома с професионална квалификация за художник със специализирани знания и умения в сферата на художественото образование, които им дават възможност да се реализира успешно като експерт във всички степени на общото и специализираното художествено образование и в създаване на разнообразни съвременни учебни помагала и пособия, учебни модели, програми и методики, които могат да се приложат в развитието на художественото образование и управление на образователни проекти, свързани с визуалните изкуства във всички сфери на културните институции.
 
Редовни преподаватели:
проф. д. изк. ПЕТЕР ЦАНЕВ
доц. д-р РУМЯНА ПАНКОВА
ст. преп. ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ
преп. АЛБЕНА СПАСОВА
 
Хонорувани преподаватели:
проф. ИВАН ИВАНОВ
доц. ДРАГАН НЕМЦОВ

Файлове за изтегляне

Сподели