Усъвършенстване на системата за управление

ПРОЕКТ № BG051PO001–3.1.08–0025
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ
НА АВТОМАТИЗИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001–3.1.08
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“
Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Област на въздействие 3.1. Подобряване качеството на услугите на образованието и обучението.
 
Покана за пресконференция
 
Информация за пресконференцията

Галерия

Сподели