Документи за записване

ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ С ПРИЕМА В ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС СПЕЦИАЛНОСТ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ!
 
Съобщаваме Ви, че новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” и о.к.с. „МАГИСТЪР“ след средно образование/спец. „Реставрация“/ в НХА за учебната 2017/2018 година  по второ класиране, ще се записват по факултети
/за Факултет за изящни изкуства – ул. „Шипка №1 ет 1 и
за Факултет за приложни изкуства – бул. Цариградско шосе“ № 73/
 
на 19 и 20  юли 2017г. от 9,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 часа  
 
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
1.      Диплома за завършено средно образование – оригинал.
2.      Документ за самоличност (лична карта) оригинал и копие
3.      Автобиография
4.      Пет снимки –  формат за документи
5.      Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец, които се закупуват в академията срещу документ , който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 6,00 лв.
6.      Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
7.      Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение по местоживеене за записване във ВУ, с посочено цветоусещане и заключение, че лицето може да бъде записано в Националната художествена академия ;
8.      Медицинска бележка от районния психодиспансер, че лицето е се води на отчет;
 
 
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
Семестриалните такси за обучение в НХА на новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” на учебната 2017/2018 година е в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева, а за о.к.с. „Магистър“ след средно образование/ спец. „Реставрация“/– 525 /петстотин двадесет и пет/ лева. Платения прием за приети по чл.91 от ЗВО за окс.Бакалавър е 1200 лв. на семестър.
 
Семестриалните такси за обучение  се внасят по сметка на НХА:
 
IBAN:      BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
BIC:         BNBGBGSD
Банка:    БНБ
 
ОТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧНИЯ ОТДЕЛ 

 

Файлове за изтегляне

Сподели