Документи за кандидатстване

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 
Кандидат-студентите подават следните документи: 
 
1. Молба и информационни картончета до ректора по образец на НХА, които се закупуват в НХА в обявения срок за подаване на документи. Ако кандидат-студентът желае да се яви на изпити за две специалности, подава документи за всяка една от тях.
 
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено последно (средно или висше) образование.  Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема документите. Завършилите средно образование в годината на кандидатстване, но неполучили диплома, представят документ от съответното училище, удостоверяващ завършването му и предстоящото издаване на диплома, която дава право за продължаване на образованието.
 
3. Кандидатите с увреждания представят експертно решение от ТЕЛК, удостоверяващо процент инвалидност, а останалите кандидати, участващи в изпитите по чл. 2, ал. 5 от раздел I „Условия за кандидатстване“, представят молба и съответния документ. Тези документи не се приемат след срока за подаване на документи.
 
4. Кандидатите по чл.10 ал. ал . 2, 3 и 4  представят протокол с оценкта от съответната комисия , придружен с конкурсната рисунка  или есе  на канидатите  по чл.10 ал.2.  За кандидатите  по чл.10 ал.3 и 4 заснети и фотографирани от всички страни   дипломни и конкурсни работи. Неразделна част от протокола е заповедта за назначаване на оценъчната комисия.
 
5. Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.  
 
(2) Кандидат-студентите внасят определена от Министерския съвет на Република България такса за участие в конкурсните изпити и определена от АС на НХА такса за материали за всяка от специалностите, за които кандидатстват. Внесената такса не се възстановява. 
(3) Не се приемат кандидатстудентски документи, изпратени по пощата, както и не се връщат по пощата документите на неприетите кандидати. 
 
Документи за кандидатстване в НХА се приемат ежедневно (вкл. събота и неделя) от 16 до 29 юни 2017 г. (вкл.) по предварително обявено приемно време – ул. „Шипка“ № 1  – Ректорат. 

Файлове за изтегляне

Сподели