Стипендии на Европейски съюз

КАМПАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 
 
От 04 декември 2017 г. до 14 януари 2018 г., Министерството на образованието и науката провежда национална кампания за набиране на документи по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.
 
1. Стипендии по Проекта могат да получават всички студенти на НХА, в редовна форма на обучение. Право да кандидатстват за Стипендии за успех имат студентите, положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходните два семестъра.
 
2. Стипендии за специални постижения в изкуството и културата, наричани за краткост „Стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления на НХА, които имат артистични проекти и са участвали с тях в дейности в областта на изобразителните и визуалните изкуства, и изкуствознанието. Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. Проектите, с които студентът кандидатства за Стипендии за специални постижения трябва да бъдат само в областта на висшето образование или в професионалното направление, в което се обучават.
 
3. Месечният размер на Стипендиите за успех е 150 лв. и се отпуска за максимален срок от 5 месеца, поотделно за всеки учебен семестър. Стипендиите за успех се разпределят за всеки учебен семестър от Министерството на образованието и науката (МОН) по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение по специалностите в двата факултета на НХА. Висшите училища разпределят определените за тях стипендии за успех по специалностите, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение във всяка специалност.
 
4. Размерът на Стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от ръководството на НХА, в съответствие със спецификата на извършваното в НХА обучение и в съответствие с разписаните от Ректора детайлни правила за предоставянето на Стипендии за специални постижения. Те се съгласуват със Студентския съвет на НХА. Селекционна комисия, назначена от Ректора извършва подбор на проектите и допуска до класация само онези, които отговарят на детайлните правилата и критериите за качество. Допуснатите от Селекционната комисия проекти се потвърждават в системата, която класира формулярите по успех.
 
5. Всеки студент може да кандидатства за „Стипендии за специални постижения“ с най-много три проекта, които са реализирани в периода от началото на летен  семестър на 2016/17 учебна година до момента на кандидатстване и на учебната 2017/2018 г. и студентът, не е получавал за тях стипендия за специални постижения от предишната кампания.
 
КРИТЕРИИ НА НХА ЗА СЕЛЕКТИРАНЕ ПО КАЧЕСТВО НА ПРОЕКТИТЕ 
ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ:
 
• Проектите да са придружени с всички подписани, подпечатани и датирани документи, верифициращи, че форумът, на който са участвали проектите се е състоял;
• Проектите организирани от НХА се придружават от специален формуляр – Служебна бележка, подписана от ръководителя на проекта и съответния декан на факултет;
• Проектите да включват достатъчно богат и изчерпателен визуален материал, с представените произведения, копията да бъдат заверени с „вярно с оригинала“ и подписани от студента;
• Представените произведения да не са учебни задачи, заложени в учебния план на съответната специалност, курсови работи или дипломни проекти;
• Представените произведения да са на високо академично – художествено и съдържателно равнище;
• Форумите, на които са участвали да са професионално и обществено утвърдени;
• Творбите да са индивидуални;
• Да не се кандидатства с една и съща творба с два и повече формуляра или в две поредни кампании;
• Проектите да са реализирани през миналия или текущия семестър и периода на ваканцията. 
 
След извършването на селекцията, Комисията изготвя протокол с имената на допуснатите до класация формуляри, които се потвърждават в системата на МОН. Студента получава генерирано съобщение, в случай че проектът му не е допуснат до класация. В срок от три дни Председателят на комисията отговаря на въпросите на студентите, чийто проекти не са селектирани.
 
Електронното кандидатстване, през сайта на МОН ще е възможно от 27 ноември 2017 до 17 януари 2018 – 23:59 часа, когато електронната система на МОН ще бъде затворена.
 
В НХА, Документи за стипендии за УСПЕХ за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.  
ще се приемат от  04.12.2017 г.  до 14.12.2017 г. от 14:00 часа до 17:00 часа в служба „Общежитие и стипендии“ към НХА, Шипка 1, северна сграда, етаж 1, по посочен по-долу график:
 
В НХА, документи за „СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ“ - зимен семестър на уч. 2017/2018 г. ще се приемат от  04.01.2018 г.  до 17.01.2018 г. от 14:00 часа до 17:00 часа в служба „Общежитие и Стипендии“ към НХА, Шипка 1, северна сграда, етаж 1, по посочен по-долу график:
 
ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В НХА
 
УСПЕХ:
04.12.2017 – втори курс бакалаври - ФИИ.
05.12..2017 –втори курс бакалаври - ФПИ
06.12.2017 – трети  курс бакалаври - ФИИ
07.12.2017 - трети  курс бакалаври – ФПИ
08.12.2017 – четвърти  курс бакалаври - ФИИ
11.12.2017 - четвърти  курс бакалаври – ФПИ
12.12.2017 – магистри – ФИИ
13.12. 2017 – магистри - ФПИ
 
СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ:
04.01.2018 – втори курс бакалаври - ФИИ
05.01.2018 – втори курс бакалаври -ФПИ
08.01.2018 - трети курс бакалаври  -ФИИ
09.01.2018 – трети курс бакалаври - ФПИ
10.01.2018 – четвърти курс бакалаври - ФИИ
11.01.2018 – четвърти курс бакалаври - ФПИ
12.01.2018 - магистри - ФИИ
15.01.2018 – магистри - ФПИ
16.01.2018 – допълване на документи
17.01.2018  - допълване на документи
 
 
14.01.2018 - последна дата за подаване на електронни Формуляри за кандидатстване на уеб-сайта на МОН, където са публикувани условията и правилата за кандидатстване – http://eurostipendii.mon.bg
 
1.След попълването и подаване на формуляр, чрез интернет страницата на проекта, формулярът се разпечатва, подписва от студента и се подава в НХА, при г-жа Ландова, ул. „Шипка“ №1, северна сграда, първи етаж.
2. Формулярите се подават лично. В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра, той може да упълномощи свой представител с нотариално заверено пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към формуляра.
3. Статутът и успехът на студента се удостоверяват от факултетен секретар в съответния деканат с печат и подпис върху формуляра. 
4. За специални стипендии може да се кандидатства с повече от 1 проект (участия), но не повече от 3.
6. Към формуляра за стипендия за специални постижения се прилага Служебна бележка по образец, публикувана на сайта на НХА, подписана от  Декана и Ръководителя на проекта, заедно със съответните документи – сертификати, грамоти, снимки, ксерокопия от работата, с която е участвал в събитията – биеналета, изложби, конкурси. Приемат се и други документи които доказват верността на събитието и периода, в който се е състояло.
7. Представените за кандидатстване материали се допускат до класиране от Академична селекционна комисия, назначена със заповед на Ректора.
8. Студентите от Национална художествена академия, кандидатстващи за стипендии по Европейския проект „Студентски стипендии“ трябва да имат открита банкова сметка (IBAN номер) в Societe Generale Експресбанк.
 
За повече информация: тел. 0888148715, m.landova@nha.bg – Мария Ландова
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020

Файлове за изтегляне

Сподели