Конкурс на МВнР за създаване на графичен символ (лого) на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024 г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО

Краен срок: 2024.02.23

Министерството на външните работи отправя покана за участие в открит конкурс за създаване на графичен символ (лого) на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО. В конкурса могат да вземат участие всички български граждани, които са завършили средно или висше образование или са студенти по една от следните специалности – графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, или маркетинг.
 
Краен срок за кандидатстване: 23.02.2024 г., 17:00 часа
 
Необходими документи: 
– заявление за участие в конкурса - Приложение № 1; 
– един от следните документи: 
– документ за завършено средно или висше образование на кандидата (копие от дипломата) по една от следните специалности - графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг; 
или
– документ, удостоверяващ, че кандидатът е студент по една от следните специалности - графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг (уверение от съответното висше училище); 
– подписана декларация, с която се удостоверява, че е запознат и приема условията на конкурса, че е автор/съавтор/носител на авторските права на предложението, както и че проектът е разработен единствено за целите на този конкурс и не е използван и/или предоставян по други поводи - Приложение № 2;
– декларация за съгласие за обработване на лични данни - Приложение №3; 
 
Изисквания към проектите:
Предложените проекти трябва да бъдат авторски, оригинални, новаторски, разпознаваеми и асоциативни, като всеки кандидат може да участва с до 3 (три) проекта.
 
Провеждане на конкурса:
Проектите ще бъдат разгледани и оценени от 5-членно жури, и класирани чрез гласуване, при прилагане на методиката за оценяване. Журито ще бъде съставено от преподавател от НХА, експерт по графичен дизайн и представители на МВнР и МО.
 
Награди:
Наградният фонд включва всички дължими удръжки и данъци, както и прехвърлянето на авторското право върху графичните изображения от спечелилия I място в конкурса в полза на Министерството на външните работи. 
– Първо място: 4000 лева (с ДДС) 
– Второ място: 500 лева (с ДДС) 
 
Срокове и предаване на конкурсните проекти:
– Участниците в конкурса предават предложенията си на хартиен и електронен носител в запечатан плик с надпис, съдържащ пълните имена на автора/авторите, адрес, телефон и e-mail за обратна връзка. Разработките се подават и приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Приемната на Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов“ №2, със следния надпис: „Документи за участие в конкурс за изработване на графичен символ (лого) на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024г. на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО“;
– не се приемат документи, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост;
– крайният срок за подаване на предложенията е 17:00 часа на 21.02.2024 г. 
 
Подробна информация за Конкурса вижте на сайта на Министерство на външните работи.

Файлове за изтегляне