Кандидатстване

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА
КАМПАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ НА НХА
блок 28, Студентски град, София и Филиала на НХА – Бургас в кампуса на Държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ЖК „Славейков“
за Учебна година 2021/2022
КАМПАНИЯТА ЩЕ С ЕПРОВЕДЕ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН
 
Класирането се извършва по успех от последните два семестъра.
За новоприети студенти – бал от приемните изпити
 
1.Срок за подаване на документи онлайн – през личния профил на всеки студент в автоматизираната университетска система на НХА https://ams.nha.bg/
от 20.08 до 12.09 2021
2. Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие
При проблем с достъпа до АУИС – r.nikolova@nha.bg в работното време на Академията
Забележка: Студентите, които през учебната 2020/2021 г. са били в първи, втори и трети курс и не са се записали все още за учебната 2021/22 (записването се извършва в  деканатите на НХА, след заплащане на семестриалната такса), кандидатстват за общежитие чрез профила си, без да променят курса. След подаването на документите и след започване на учебната година, курсът им ще бъде актуализиран.
3. Електронното класиране ще се публикува на сайта на НХА на 14.09.2021
4. Настаняването на новоприетите студенти на НХА – София, в Общежитието на НХА – бл. №28 в Студентски град ще се извърши на 20 и 21 септември 2021 – за първокурсниците.
Телефон в общежитието: 0884860203 – организатор общежитие Теофана Теофилова. Работно време от 8:30 до 17:00 часа, в делничен ден (от 14 септември).
 
ВНИМАНИЕ!
Студентите от Филиала на НХА в Бургас ще бъдат настанявани в общежитието, което е в кампуса на Държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ЖК „Славейков“. Настаняването ще се извършва на датите, които обяви самото общежитие, срещу представено Уверение, издадено от Учебната служба към Филиала.
 
5. След като се настанят всички студенти, включително и настанените до сега се подават разпечатаните и подписани документи в офиса на организатор общежитие Теофана Теофилова, в рамките на работната време от 8:30 до 17:00 часа.
Необходимо е да разпечатате и да подпишете следните документи, свалени от личния ви профил в сектор общежитие, през който сте извършили канидатстването:
1. Заявление
2. Декларация
 
Без класиране – ПО ПРАВО – в студентското  общежитие се настаняват:
Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2021/2022;
Студентско семейство с дете ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение учебната 2021/2022, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2021/2022 – уверенние от ВУ за учебната 2021/2022;
Студенти с неизвестен или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;
Студенти от многодетно семейство, с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2021/2022;
Деца израстнали в домове за деца, лишени от родителски грижи;
Редовни докторанти, ако се обучават на места субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;
Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р. България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;
Студенти с намалена работоспособност: инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.
 
Студентите, които кандидатстват за общежитие ПО ПРАВО – освен стандартните документи  Заявление  и Декларация – прикачват и файлове на сканирани документите, доказващи съответното право което се отнася за техния случай.
За семейно общежитие, на общо основание (с класиране) се пропълват също Заявление и Декларация и се прикачват файлове със сканирани следните допълнителни документи:
1. Удостоверение за сключен граждански брак (копие).
2. Удостоверение за раждане на деца (копие).
Документи след обявения срок няма да се приемат!
 
За информация:
Мария Ландова – email: m.landova@nha.bg

 

Сподели