Студентски общежития

Студентското общежитие на НХА се намира в Студентски град, бл.28.
Директорът по РСО – инж. Борислав Станков, тел. (02) 9 878 150, ръководи непосредствено дейността на студентското общежитие.
Приемен ден на инж. Станков в Студентското общежитие – всеки петък от 10:00 до 12:00 часа (стая на организатор общежитие)
 
Експерт стипендии и общежития – г-жа  Силвия Димитрова, тел. 0888 03 75 35,  оперативно организира работата в студентското общежитиe. То е служебното лице, от което се получават заповедите на класиралите се и настанени в общежитието студенти, докторанти и специализанти.
 
Организатор общежитие – г-жа Теофана Теофилова, тел. (02) 9 621 017, е служебното лице, което осъществява административното обслужване и настаняване по време на настанителната кампания и извън нея в блока. То упражнява контрол за спазване на вътрешния ред в общежитието.
 
Всяка учебна година със заповед на Ректора на НХА се назначава 5 членна комисия по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ). В комисията представителите на Студентски съвет са не по-малко от 70 % от общия състав.
 
КСБВУ има следните функции и задължения :
Ежегодно определя местата за настаняване; предлага на Ректора на НХА сроковете за приемане на документи; разглежда индивидуалните подадени молби; извършва класирането на подадените молби, като подготвя и оформя документите за настаняване и други.

Страници