Документи за кандидатстване за 2022/23

Уважаеми кандидати,

Националната художествена академия  обявява прием за попълване на незаети бройки по държавна поръчка за бакалавърските специалности - "Резба", "Текстил - изкуство и дизайн", "Керамика", "Дизайн на детската среда".

Като отчита високия интерес от юлския прием и има предвид , че може да има кандидати пложили успешно през.м.август 2022 г. държавните си зрелостни изпити, предлага по една бройка за : спец.“Книга, илюстрация и печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Моден дизайн“ и „Индустриален дизайн“.

Право да се явят на септемврийските изпити имат и всички кандидат-студенти, успешно положили приемните изпити в НХА през настоящата година. На желаещите се признава оценката от успешно положения изпит по рисуване и полагат само изпит за съответната специалност.

Документи за кандидатстване в НХА се приемат онлайн от 01 септември до 09 септември 2022 г. и на място само в работни дни, до съответния краен срок определен за всеки факултет .

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Документи за кандидатстване в НХА се приемат ежедневно 01 септември до 09 септември 2022 г. , онлайн и на място в НХА:
– Ректорат, ул. „Шипка“ 1, приемно време 10:00–12:00 и 14:00–16:00 през работните дни 
– Филиал на НХА в гр. Бургас – Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2, приемно време 10:00–12:00 и 14:00–16:00 
Документите за кандидатстване са:
 
1. Молба и информационни картончета до ректора по образец на НХА (небходима само за подаващите документи на място в НХА). Закупуват се в НХА в обявения срок за подаване на документи. Ако кандидат-студентът желае да се яви на изпити за две специалности, подава документи за всяка една от тях. Цена за един брой документи за кандидатстване - 8,00 лв.
 
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено последно (средно или висше) образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема документите. Завършилите средно образование в годината на кандидатстване, но неполучили диплома, представят документ от съответното училище, удостоверяващ завършването му и предстоящото издаване на диплома, която дава право за продължаване на образованието. За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
 
3. Кандидатите с увреждания представят експертно решение от ТЕЛК, удостоверяващо процент инвалидност, а останалите кандидати, участващи в изпитите по чл.2, ал.5 от раздел I „Условия за кандидатстване“, представят молба и съответния документ. Тези документи не се приемат след срока за подаване на документи.За онлайн подаващите – тези документи, да са сканирани или заснети и прикачени към кандидатстудентското досие.
 
4. Кандидатите по чл.10, ал.2, 3 и 4 представят (лично или сканират и прилагат при онлайн подаване на докменти) протокол с оценката от съответната комисия, придружен с конкурсната рисунка или есе на канидатите  по чл.10 ал.2. За кандидатите по чл.10, ал.3 и 4 представят фотографирани от всички страни дипломни и конкурсни работи, подпечатани на гърба от съответното  училище. Неразделна част от протокола е заповедта за назначаване на оценъчната комисия в средното училище.
 
5. Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо. 
Кандидат-студентите внасят определена от Министерския съвет на Република България такса за участие в конкурсните изпити за всяка от специалностите, за които кандидатстват. Внесената такса не се възстановява. Държавната таксата е определена в размер на 38,00 лв. за всеки изпит за всяка специалност плюс такса материали в размер на 15,00 лв . за всяка специалност.
Не се приемат кандидатстудентски документи, изпратени по пощата, както и не се връщат по пощата документите на неприетите кандидати.

Сподели