Заповед за прием и документи за записване за 2019/2020 учебна година

ЗАПОВЕД № 0158-О/ 17.09.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В НХА, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

ЗАПОВЕД № 132-О/ 11.07.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В НХА, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

Новоприетите студенти за о.к.с. „МАГИСТЪР” (над о.к.с. „бакалавър”) в НХА за учебната 2019/2020 година ще се записват по факултети лично -  от 14:00 ч. на 12.07.2019 г. до 16.07.2019 г.

При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
1. Диплома за завършена о.к.с. „бакалавър” или „магистър”– оригинал и копие.
2. Диплома за завършено средно образование  - оригинал и копие.
3. Документ за самоличност (лична карта).
4. Автобиография.
5. Пет снимки – формат за документи
6. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец, които се закупуват в академията срещу документ, който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 6,00 лв. 
7. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
8. Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение по местоживеене и медицинска бележка от районния психодиспансер – само за кандидатите, завършили друго висше училище, и НХА през минали години.  
 
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
Семестриалните такси за обучение в НХА на новоприетите студенти за о.к.с. „МАГИСТЪР” на учебната 2019/2020 година са в размер на: 
595 лв.– за места финансирани от държавата
1400 лв. – на места с платено обучение. 
 
Те се внасят по сметка:
IBAN:      BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
BIC:     BNBGBGSD
Банка:    БНБ
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички студенти, приети за обучение срещу заплащане в о.к.с. „Магистър”, сключват договор за обучение с НХА, който подписват при записването си.

Сподели