Заповед за прием и документи за записване за 2020/2021

Заповед за прием в окс Магистър - м.септември 2020 г.

Новоприетите студенти за о.к.с. „МАГИСТЪР” (над о.к.с. „бакалавър”) в НХА за учебната 2020/2021 година ще се записват по факултети лично -  от 18 до 24 септември 2020 г.
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
  1. Диплома за завършена о.к.с. „бакалавър” или „магистър”– оригинал и копие.
  2. Диплома за завършено средно образование  - оригинал и копие.
  3. Автобиография.
  4. Пет снимки – формат за документи
  5. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец, които се закупуват в академията срещу документ, който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 7,00 лв.
  6. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
  7. Медицинско свидетелство, и медицинска бележка от районния психодиспансер издадена от здравното заведение по местоживеене– само за кандидатите, завършили друго висше училище, и НХА през минали години.  
 
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
Семестриалните такси за обучение в НХА на новоприетите студенти за о.к.с. „МАГИСТЪР” на учебната 2020/2021 година са в размер на:
  • 595 лв.– за места финансирани от държавата
  • 1400 лв. – на места с платено обучение
  • за чужди граждани семестриалната такса е в размер на левовата равностойност на 1550 евро.
 
Те се внасят по сметка:
IBAN:      BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
BIC:          BNBGBGSD
Банка:    БНБ
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички студенти, приети за обучение срещу заплащане в о.к.с. „Магистър”, сключват договор за обучение с НХА, който подписват при записването си.

 

Сподели