Конкурс за изработване на нова визия на Годишник на НХА

Краен срок: 2019.05.27

Съгласно заповед № 0062-О/04.04.2019 г. на Ректора на НХА за утвърждаване на одобрените проекти, финансирани целево от държавния бюджет за присъщата на НХА научна и художествено-творческа дейност, през настоящата година предстои издаването на два тома Годишник за учебните 2017/2018 и 2018/2019. 
В тази връзка Ръководството на НХА обявява:
 
КОНКУРС
за изработването на нова визия на Годишника на НХА
 
В конкурса могат да участват всички преподаватели в НХА. Конкурсът е анонимен.
Срок – до 12:00 часа на 27.05.2019 г.
Проектите се предават в запечатан плик в деловодството.
Награда – 800 лв. и реализация на проекта
 
Изисквания към новата визия за Годишник:
Годишникът се разделя в две книжни тела.
I. Първото книжно тяло с работно заглавие „Годишник на НХА година… Алумни”. („Алумни” е абсолвент на висше училище или подобна образователна организация. Понятието идва от латински език и означава „възпитаник”).
Томът „НХА. Алумни” ще съдържа: 
1. Въведение – обръщение от Ректора и др.;
2. Всички дипломирани през съответната учебна година бакалаври и магистри със снимка, кратка информация, дипломно произведение, разделени по катедри. За всеки дипломник се отделя по една страница.;
3. Всички защитили дисертации през периода. Защитилите докторанти ще се представят със снимка, кратка информация, темата на дисертация, научния ръководител. За всеки доктор се отделя по една страница.;
4. Статии и снимки от изложбите на дипломирани бакалаври и магистри.
 
II. Второто книжно тяло с работно заглавие „Годишник на НХА година… Дейности”. Томът ще съдържа кратка информация и снимков материал за основните и представителни за академията дейности от периода в следните раздели:
1. Въведение;
2. Академична структура: ръководство, ръководни органи;
3. Специалности и катедри – разполагат се на две разгърнати страници;
4. Акценти; 
5. Художествено-творческа дейност и Научноизследователдска дейност: Симпозиуми, пленери, творчески работилници, изложби, презентации и др., конференции, лекции, семинари;
6. Издания;
7. Международна дейност;
8. Наградени: Преподаватели, студенти, докторанти;
9. Галерия Академия: Представителни изложби и събития;
10. Музейна сбирка: Значими постъпления, изложби от фонда;
11. Фондация „Св. Пимен Зографски“;
12. Студентски съвет;
13. Творчески бази.