НХА обявява конкурс за длъжност „Експерт преводаческа, издателска и рекламно-информационна дейност“

Краен срок: 2020.06.11

ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност 
„Експерт преводаческа, издателска и рекламно-информационна дейност“.
 
Отговорности
– Организира дейности по преводаческата, издателската и рекламно-информационната дейност в НХА; 
– Организира постъпващите материали, тяхната граматическа обработка на български език и превод на английски език.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше филологическо образование 
2. Перфектно владеене на английски език и наличие на преводачески опит.
3. Професионален опит: минимум 4 години.
4. Много добро ниво на работа с компютър.
5. Умение за работа в екип.
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия).
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.
Краен срок – 11.06.2020 г (включително) до 16:00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 18.06.2020 г  на сайта на академията:www.nha.bg
Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 19.06.2020 г., в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала Академичен съвет, по изготвен и съобщен на кандидатите график. Резултатът ще бъде публикуван на 22.06.2020 г. на сайта на академията:www.nha.bg
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 029878177
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално