ОБЯВЛЕНИЕ- конкурс за длъжност „деловодител“

Краен срок: 2017.03.27

ОБЯВЛЕНИЕ

Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „деловодител“

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Степен на завършено образование – висше,

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността – „ професионален бакалавър“ – специалност от област на висше образование „Администрация и управление“, „Социални и стопански науки“ или „Технически науки“ 

3. Познаване на правната и нормативна база свързана с разпоредбите и методическите изисквания на Единната държавна система за деловодство

4. Минимален професионален опит – 3 /три/ години в областта на административни и/или стопански структури.

 

II. Допълнителни умения и квалификации:

1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност, дискретност

2. Работа с MS Office Professional 2010

3. Опит в ползване на специлизирани софтуерни приложения за заеманата длъжност.

III. Начин за провеждане на конкурса:

1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса (по образец);

2. Документ за самоличност /ксерокопие/;

3. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация /ксерокопия/;

4. Декларация – съгласие за предоставяне на лични данни;

5. Професионална автобиография;

6. Мотивационно писмо;

7. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг

документ, удостоверяващ опит в необходимата област;

8. Референции – при възможност.

V. Място и срок на подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се подават в Деловодството на Национална

художествена академия, гр. София, ул. “Шипка” №1, партерен етаж, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, от 09.03.2017 до 23.03.2017 г. (включително)

Върху плика се посочват: наименование на конкурса, трите имена на кандидата,

адрес за кореспонденция и телефон.

І етап на конкурса: Списък на кандидатите, допуснати до интервю ще бъде публикуван на 27.03.2017 г. на сайта на академията : www.nha.bg

ІІ етап на конкурса (интервю с допуснатите кандидати) ще се проведе на

28.03.2017 г . от 14.00 часа в сградата на НХА ул. „Шипка“ № 1

Длъжностна характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на

кандидатите, при подаване на документите, от служителите в направление „Човешки ресурси“

За справки: тел: 02/9878177; 02/8624131