Свободна позиция „Счетоводител оперативен “

Краен срок: 2020.06.26

Резултати от проведения конкурс за длъжността „Счетоводител оперативен“
 
Допуснати кандидати до втори етап на конкурса за „Счетоводител оперативен“
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява конкурс  за длъжност „Счетоводител оперативен “
 
Отговорности
- приема по форма и съдържание разходните касови ордери и осчетоводява информацията;
- приема по форма и съдържание валутните документи и извършва осчетоводяването им;
- изготвя ежемесечна Справка-декларация по ДДС;
- изготвя оборотни ведомости,извлечения и справки;
- осчетоводява банкови парагони по приход банка,вкл.субсидии,дарения,такси и др.
-анализира резултатите от стопанските операции, които осчетоводява;
- извършва всички дейности,свързани с обработка на финансово-счетоводни документи.;
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше икономическо образование  с образователно -квалификационна степен „Бакалавър“ или „ Магистър“
2.Професионален опит: минимум 3 години. Предимство имат работилите в бюджетно предприятие.
3.Отлично познаване на счетоводното законодателство /НСС и МСС/, данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
4.Много добро ниво на компютърна грамотност,включително умения за работа със счетоводни продукти;
5.Умение за работа в екип;
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок  - 26.06.2020г (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на  30.06.2020г.  на сайта на академията: www.nha.bg
 
Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 03.07.2020г. в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала Академичен съвет, по график ,предварително съобщен на кандидатите.  Резултатът ще бъде публикуван на 06.07.2020г. на сайта на академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите,  при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.