Свободна позиция за „Експерт европейски програми и проекти“

Краен срок: 2020.03.20

ОБЯВЛЕНИЕ

Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „Експерт европейски програми и проекти“
 
Роля:
Kато експерт европейски програми и проекти ще участвате в разработване и управление на проекти, ще отговаряте изцяло за разпределените ви проекти, ще проучване нови процедури и възможности за финансиране за разработване и управление на проекти по различни програми.
 
Отговорности
- Участва в набирането, обработването и оценката на информация за възможностите за финансиране на проекти на НХА по европейски програми;
- Генериране на проекти идеи и цялостна консултация по програмите;
- Подготвяне и писане на проекти по отворени и предстоящи за отваряне програми;
- Следпроектно обслужване на одобрените проекти за финансиране и участие в изпълнението;
- Наблюденмие и консултация за допустимост на донорски програми;
- Постоянно наблюдение за изменения и новости по оперативните програми на ЕС;
- Осъществява и поддържа контакти с партньорски организации и други институции по проекти;
- Разработва проектни предложения от името на НХА при участие в търгове, конкурси и др. по ЗОП, Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/,  Европейската комисия /ЕК/.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – Висше образование. Предимство имат завършилите право или икономика.
2. Познаване на нормативните изисквания на националното и европейското законодателство, свързано с оперативните програми
3. Професионален опит : Минимум две години опит в разработване и управление на проекти с европейско финансиране;
4. Опит в изготвяне на документи за подаване на проектни предложения;
5. Внимание към детайлите;
6. Умение за спазване на срокове;
7. Ефективна работа в екип;
8. Много добра компютърна грамотност;
9. Отлични комуникативни способности;
10. Много добро владеене на английски език.
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок – 20.03.2020г. (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
Първи етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
Втори етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
В 10 дневен срок,след 20.03.2020г кандидатите, допуснати до втори етап ще бъдат информирани и поканени на интерю.
 
Списъкът  ще бъде публикуван  на сайта на академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите,  при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Файлове за изтегляне