Свободна позиция за „Ръководител финансов отдел – Главен счетоводител“

Краен срок: 2020.03.20

ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява конкурс  за длъжност „Ръководител финансов отдел – Главен счетоводител“
 
Отговорности
- Ръководи, организира,контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на академията, планира,организира и контролира всички дейности на финансово –счетоводния отдел на НХА;
- Изготвя финансово-счетоводни анализи и справки,необходими на ръководството за управление на дейността;
- Активно участва в изготвянето на бюджeта и проследява неговото спазване;
- Контролира и анализира съхранението на собствеността,правилното и икономично изразходване на паричните средства и материалните ценности;
- Изготвя месечни и годишни  финансови отчети;
- Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати на висшето училище;
- Взема дейно участие при срещи и договаряния с банки,държавни органи и клиенти на висшето училище;
- Представлява работодателя в отношенията с НАП, НОИ,НСИ и други държавни органи;
- Прилага действащото законодателсто и добрите счетоводни практики в работата си.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше икономическо образование ;специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“
2. Професионален опит: минимум 4 години.Предимство имат работилите в бюджетно предприятие.
3. Отлично познаване на счетоводното законодателство /Закон за счетоводството,НСС и МСС,Сметкоплан на бюджетните организации /, данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
4. Много добро ниво на компютърна грамотност,включително умения за работа със счетоводни продукти;
5. Умение за работа в екип;
6. Добро владеене на английски език е предимство. 
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок  - 20.03.2020г. (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
Първи етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
Втори етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
В 10 дневен срок,след 20.03.2020г.,кандидатите,допуснати до втори етап ще бъдат информирани и поканени за интервю
 
Списъкът ще бъде публикуван  на сайта на академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите,  при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Файлове за изтегляне