Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот

Краен срок: 2022.11.28

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № 0267–О/25.10.2022 г. на Ректора на Националната художествена академия,
 
ОБЯВЯВА ТЪРГ
с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен –  публична държавна собственост с полезна площ от 1.00 кв.м от двора на Националната художествена академия на ул. „Шипка“ № 1, гр. София, район „Оборище“, за разполагане на 1 (един) брой терминално устройство до входа на двора на НХА.
 
Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години.
Начална месечна наемна цена – 200 (двеста) лева без включен ДДС, определена съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 (сто) лева и се превежда по следната банкова сметка на НХА в Българската народна банка:
IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ.
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Националната художествена академия – www.nha.bg от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане на срока за подаване на заявления за участие.
Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 9:00 до 16:00 часа от 28.10.2022 г. до 28.11.2022 г. в административната сграда на НХА – гр. София, ул. „Шипка” № 1, в стая Деловодство, ет. 1.
Оглед на площта – всеки работен ден след предварително записване на тел. 088 844 0549
 
Търгът ще се проведе на 29.11.2022 г. от 16:30 часа сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, зала на Академичния съвет.

 

Файлове за изтегляне