Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два недвижими имоти -терен-публична държавна собственост

Краен срок: 2017.06.06

Заповед № 0109/13.06.2017 г. на Ректора на НХА - за сключване на договор

 

ОБЯВА

Националната художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, на основание чл.16, ал.2 , чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.5 и Глава трета и пета от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл.46 предложение първо и чл. 41 ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – публична държавна собственост, под управление от НХА, находящи се в гр. София, ул. „Шипка“ №1

1. Недвижим имот – терен с площ 322,75 кв.м, с граници: на север – ул. „Оборище“; на юг – двор на НХА; на изток – Северна сграда на НХА, двор на НХА; на запад – алея „Рамка на площад Св. Александър Невски“, с предназначение – заведение за хранене – ресторант (пицария), заведение за бързо обслужване.

Актуално състояние на терена – обект на настоящия търг: Върху Недвижимия имот – терен – обект на настоящия търг, са изградени временни постройки, които не са собственост на наемодателя – НХА. Постройките са изградени и са собственост на настоящия наемател, във връзка с което, наемодателя – НХА отдава под наем единствено терените, които са негова собственост. Ползването на временните постройки е обект на взаимоотношения с техния собственик и не са предмет на настоящия търг.

Специални условия При започване на проект за строителство по разширение и реконструкция на сградата на НХА от страната на ул. „Оборище“ намираща се между терените отдадени под наем, наемодателят и наемателят прекратяват договора без последици за двете страни.

Първоначалната тръжна цена за наем за 1 кв.м е в размер на 14,90 (четиринадесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС или 17,88 (седемнадесет лева и осемдесет и осем стотинки) с ДДС и обща месечна наемна цена, както следва:

1. Недвижим имот – терен с площ 322,75 кв. м е в размер на 4808,34 (четири хиляди осемстотин и осем лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС или 5 770 (пет хиляди седемстотин и седемдесет) с ДДС

Разходите за електроенергия и вода, изразходвани при експлоатация на терените не са включени в наемната цена и същите се заплащат отделно от наемателя – по собствени регестрирани партиди.

Начин на плащане:

в тридневен срок след връчването на влязла в сила Заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, която се внася по сметка на НХА и обезпечава изпълнението на договора;

наемната цена се заплаща ежемесечно до 10-то число на текущия месец по сметка на НХА IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ

Депозит за участие в търга: Парична вноска: за обектите, в размер на:

– Недвижим имот – терен с площ 322,75 кв.м – 5 770 (пет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, представляваща 100% от първоначалната тръжна цена, която се внася по банковата сметка на НХА: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

Срок за закупуване на тръжна документация: до 16:00 часа на 02.06.2017 г.

Цена на тръжната документация: 100 лева, като същата се внася по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ. Тръжната документация се получава, след представяне на документ за внесената сума, в сградата на НХА, София, ул. „Шипка“ № 1 в рамките на работния ден.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на НХА, ул. „Шипка“ №1, партер . Срокът за подаване на заявленията е до 16:00 часа на 05.06.2017 г.

Огледи на терена може да се извърши само след закупуване на тръжна документация от 10:00 до 16:00 часа на 02.06.2017 г. след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с инж. Борислав Станков тел.02/987 8150; 0882 126677

Търгът ще се проведе на 06.06.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на НХА, ул. „Шипка“ № 1, партер.