Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - части от сгради

Краен срок: 2017.09.12

Заповед №0175-О/15.09.2017 г. на Ректора на НХА за сключване на договор с наемател.

 

 Националната художествена академия, гр. София, ул. ”Шипка” №1, тел.: 02/9878150, на основание чл. 16, ал.2 , чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.5 и Глава трета и пета от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл.46 предложение първо и чл. 41 ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, части от сгради - публична държавна собственост, намиращи се в административни сгради на Национална художествена академия, както следва: 

1.1. Кафене на бул. „Цариградско шосе“ № 73 – самостоятелно помещение, находящо се в сутерена на сградата, площ 28 кв. м.

1.2. Кафене на бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 100 – самостоятелно помещение, находящо се на на първия етаж в сградата, площ 60 кв. м.

За Обектите по т. 1.1 и т. 1.2 се подават отделни заявления и ценови оферти, като същите се отдават под наем поотделно  

Общата площ на отдаваните под наем обекти по т. 1.1. и 1.2. е 88 кв.м. 

Имотите са със статут на публична държавна собственост.

                 Срок на наемното отношение – 3 (три) години, целогодишно.

Начална тръжна месечна наемна цена: 

1.            обекта по т. 1.1, определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 200.00(двеста) лв. без ДДС и 240.00(двеста и четиридесет) лв. с ДДС.

2.            обекта по т. 1.2, определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 400.00 (четиристотин) лв. без ДДС и 480.00 (четиристотин и осемдесет) лв. с ДДС.

Разходите за електроенергия и вода за обекти по т.1.1 и т.1.2,  както и други консумативи,изразходвани при експлоатация на обектите, както и такса смет, не са включени в наемната цена и същите се заплащат отделно от наемателя.

Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС.

Начин на плащане

 – в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА:

IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01

Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD

Банка: БНБ

Наемът се заплаща авансово ежемесечно до десето число на текущия месец. 

Изисквания към кандидата: Българско физическо или юридическо лице .

 Търгът ще се проведе 12.09.2017 г. от 10.00 часа в сградата на НХА, ул.

“Шипка” №1, гр. София.

Тръжната документация (60 лв. с ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в касата на  НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, до 16.00 часа на 06.09.2017 г.

Огледи на обектите  могат да се извършват само след закупуване на тръжна документация до 16.00 часа на 06.09.2017 г. след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с РСО инж. Борислав Станков тел. 02 9878150 моб. тел. 0882126677.

 Депозит за участие в търга:   Парична вноска:  За обект по т. 1. 1. сумата от 72.00 (седемдесет и два) лв., представляваща 30% от първоначалната тръжна цена, която се внася по сметка на НХА, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

-За обект по т. 1. 2. сумата от 144.00 (сто четиридесет и четири) лв., представляваща 30% от първоначалната тръжна цена, която се внася по сметка на НХА, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

Сключилият договор за наем на обекти по т. 1.1 и т. 1.2, внася депозит за изпълнение на договора в размер на два месечни наема, който се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи. Депозитът подлежи на възстановяване след прекратяване на договора, освен, ако не бъде прихванат за задължения на Наемателя към Наемодателя;

За обекти по т. 1.1 и т. 1.2 :

-      консумативните разходи (електроенергия, вода, отопление, телефони и др.) са за сметка на наемателя. За целта наемателят следва да постави, за своя сметка, контролни електромер и водомер на входните линии на наетия обект в петдневен срок от сключване на договор за наем.

-      Заплащане на такса смет за наетия обект – пропорционално на наетата площ.

-      Заплащане на топлоенергия – пропорционално на наетия обем.

 Всички разрешителни, необходими за нормалната експлоатация на наетия обект се осигуряват от наемателя, за негова сметка.

Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 16.00 часа на 11.09.2017 г. в деловодството на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. 

Търгът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 10.00 часа в административната сграда на НХА, ул.Шипка № 1, партер.