Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Краен срок: 2018.03.12

Н А Ц И О Н А Л Н А      Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А      А К А Д Е М И Я

Гр. София, ул. „Шипка” №1

О  Б  Я  В  А

 Националната художествена академия, гр. София, ул. ”Шипка” №1, тел.: 02/9878150, на основание чл. 16, ал.2 , чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.5 и Глава трета и пета от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл.46 предложение първо и чл. 41 ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от сграда - публична държавна собственост, намиращ се в административна сграда на Национална художествена академия, както следва: 

- Кафене на бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 100 – самостоятелно помещение, находящо се на на първия етаж в сградата, площ 60 кв. м. – наричано за краткост Обекта.

Площ на отдавания под наем обект е 60 кв.м. 

Имота са със статут на публична държавна собственост.

Срок на наемното отношение – 3 (три) години, целогодишно.

Начална тръжна месечна наемна цена: 

За Обекта е определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 400.00 (четиристотин) лв. без ДДС и 480.00 (четиристотин и осемдесет) лв. с ДДС.

Разходите за електроенергия и вода за Обекта,  както и други консумативи, изразходвани при експлоатация на Обекта, както и такса смет, не са включени в наемната цена и същите се заплащат отделно от наемателя.

Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС.

Начин на плащане

 – в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА:

 -IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01

Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD

Банка: БНБ

Наемът се заплаща авансово ежемесечно до десето число на текущия месец. 

Изисквания към кандидата: Българско физическо или юридическо лице .

Търгът ще се проведе 12.03.2018 г. от 10.00 часа в сградата на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София.

Тръжната документация (60 лв. с ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в касата на  НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, до 16.00 часа на 09.03.2018 г.

Огледи на Обекта  могат да се извършват само след закупуване на тръжна документация до 16.00 часа на 09.03.2018 г. след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с РСО инж. Борислав Станков тел. 02 9878150 моб. тел. 0882126677.

Депозит за участие в търга:   Парична вноска:         За Обекта  сумата от 144.00 (сто четиридесет и четири) лв., представляваща 30% от първоначалната тръжна цена, която се внася по сметка на НХА, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 16.00 часа на 09.03.2018 г. в деловодството на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.