Явен трети търг за продажба на автомобил

Краен срок: 2018.01.09

Н А Ц И О Н А Л Н А      Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А      А К А Д Е М И Я

Гр. София, ул. „Шипка” №1

О  Б  Я  В  А

 Националната художествена академия, гр. София, ул. ”Шипка” №1, тел.: 02/9878150, на основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС и чл. 20, ал. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. и Заповед № 0262-O/18.12.2017г. на ректора на НХА -София, ОБЯВЯВА трети търг с явно наддаване за 1 (един) брой автомобил, собственост на Национална художествена академия (НХА), както следва:

1. Обекти на търга:

1.1. 1 (един) брой товарен автомобил с марка „Шкода Суперб“, собственост на Национална художествена академия (НХА), с рег. № CA9989XM, идентификационен номер на превозното средство TMB1FC3T9E9042616, номер на двигател CFG397223, цвят сив, дата на първа регистрация: 28.04.2014, техническо състояние – изправен;

2.Началната тръжна цена  за товарен автомобил по т. 1.1, началната тръжна цена е в размер на 26 000 /двадесет и шест хиляди/ ;

Кандидатите представят пред комисията заявление и документи /описани в т. 6- необходими документи за участие в търга/ за участие в търг с явно наддаване за автомобил по т. 1.1.

3.Време и място на провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 09.01.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на НХА, ул. „Шипка“ № 1, партер.

4.Депозит за участие в търга: За допускане до участие в търга с явно наддаване за товарен автомобил се заплаща депозит в размер 2 600 (две хиляди и шестотин), представляващ 10 на сто от началната тръжна цена за описания в т. 1.1. товарен автомобил;

5. Начин на плащане: Спечелилият търга за автомобил по т. 1.1, заплаща предложената цена в срок не по-късно от 3 (три) работни дни от закриване на търга. Всички разходи по прехвърляне на собствеността на автомобила са за сметка на купувача.

Плащане на депозита за участие в търга и/или плащане на тръжната цена след закриване на търга се извършва в касата на Националната художествена академия или по банкова сметка на НХА IBAN:BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD

6.Срок за закупуване на тръжна документация: до 16.00 часа на 08.01.2018 г. в деловодството на НХА, на адрес ул.”Шипка” № 1, партер;

7.Цена на тръжната документация: 20 лева с ДДС, като същата се внася в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава след представяне на документ за внесената сума в сградата на НХА, София, ул.”Шипка” № 1 в рамките на работния ден.

8.Оглед на автомобила, описани в т. 1.1., може да бъде извършен само след закупуване на тръжна документация до 16.00 часа на 08.01.2018 г., на адрес ул.”Шипка” № 1, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с РСО инж. Борислав Станков тел. 02 9878150 моб. тел. 0882126677.