Свободна позиция за длъжност „Касиер счетоводство“

2021.07.21

Комисия, назначена със заповед № 0201-О от 02.08.2021г. на Ректора на НХА, разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за „Касиер счетоводство “. Допуска до интервю Емилия Тодорова,Силвия Димитрова  и Надежда Станева.

Интервюто ще се проведе на 11.08.2021 г. по график, за което кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „Касиер счетоводство“
 
Отговорности
- изготвя ведомостите за работни заплати на работещите в НХА; 
- изготвя всички справки, декларации, удостоверения, служебни бележки, свързани със социалното и здравното осигуряване и с други възнаграждения и обезщетения, изплащани от НХА.;
- обработва и изчислява хонорарите на лектори и модели по предварително зададени справки;
- извършва всички дейности по приемане, съхранение и предаване на парични средства в лева и валута;
- извършва касови операции по предварително оформени от съответните длъжностни лица приходно-разходни документи в лева и валута;
- води касовата книга;
- получава и предава оформените документи, парични средства от банките;
- подготвя данни за статистически отчети и формуляри;
- изготвя платежни нареждания;
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – средно-специално или висше икономическо 
2. Професионален опит - минимум 3 години стаж по специалността  
3. Отлично познаване на КСО, КТ, данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
4. Много добро ниво на компютърна грамотност Eксел,включително умения за работа със счетоводни продукти;
5. Умение за работа в екип.
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област.
 
III. Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж, в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.
Краен срок: 06.08.2021 г. (включително), до 16:00 часа
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
В 5-дневен срок след 06.08.2021 г. кандидатите, допуснати до втори етап, ще бъдат информирани и поканени за интервю.
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап, ще бъде публикуван на сайта на Aкадемията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите в Деловодството на Aкадемията.
За справки: тел. +359 (2) 987 81 77
 
НХА спазва изискванията на Европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели