Свободна позиция за длъжност „Ръководител Финансов отдел - Главен счетоводител“

2021.07.21

Комисия, назначена със заповед № 0201-О от 02.08.2021г. на Ректора на НХА, разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за „Ръководител финансов отдел- Гл.счетоводител “. Допуска до интервю Йорданка Димитрова,Светла Пейчева,Вероника Цветкова и Жени Гаджалова.
 
Интервюто ще се проведе на 11.08.2021 г. по график, за което кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „Ръководител Финансов отдел - Главен счетоводител“
 
Отговорности
- Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на НХА, планира, организира и контролира всички дейности на Финансово-счетоводния отдел на НХА;
- Изготвя финансово-счетоводни анализи и справки, необходими на ръководството НХА за управление на дейността;
- Активно участва в изготвянето на бюджeта и проследява неговото спазване;
- Контролира и анализира съхранението на собствеността, правилното и икономично изразходване на паричните средства и материалните ценности;
- Изготвя месечни и годишни финансови отчети;
- Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати на висшето училище;
- Взема дейно участие при срещи и договаряния с банки, държавни органи и клиенти на висшето училище;
- Представлява работодателя в отношенията с НАП, НОИ, НСИ и други държавни органи;
- Прилага действащото законодателсто и добрите счетоводни практики в работата си.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше икономическо образование; специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“;
2. Професионален опит: минимум 4 години.Предимство имат работилите в бюджетно предприятие;
3. Отлично познаване на счетоводното законодателство (Закон за счетоводството, НСС и МСС, Сметкоплан на бюджетните организации), данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
4. Много добро ниво на компютърна грамотност, вкл. умения за работа със счетоводни продукти;
5. Умение за работа в екип;
6. Добро владеене на английски език е предимство. 
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до ректора на НХА за участие в конкурса; 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област.
 
III. Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж, в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.
Краен срок: 06.08.2021 г. (включително), до 16:00 часа
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
В 5-дневен срок след 06.08.2021 г. кандидатите, допуснати до втори етап, ще бъдат информирани и поканени за интервю
 
Списъкът ще бъде публикуван на сайта на Академията: www.nha.bg
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите  при подаване на документите в Деловодството на Академията.
За справки: тел. +359 (2) 987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели