Излезе от печат сборник доклади „Дизайн & приложни изкуства“ 2018

2019.02.28

Излезе сборникът от  Научната конференция 2018 на тема: „Дизайн & приложни изкуства“. В него са включени доклади на представители от различни висши учебни заведения в страната: преподаватели, учени, докторанти и практикуващи в сферата на изкуствата и дизайна.  Докладите съдържат важни текстове, коментиращи  съвременни тенденции и взаимозависимости между теорията и практиката на дизайна и приложните изкуства, но същевременно са и плод и коментар на разностранните занимания на участниците, отразявайки и техните плодотворни търсения. Участията биха могли да се определят основно като теоретически и практически, макар част от докладите да съчетават и  двата подхода. Текстовете бележат широко научно съдържание, което покрива разнопосочни теми, сред които можем да отбележим стремеж да се разсъждава по отношение на връзката дизайн и теория, исторически и критически примери, нови технологии и творчество, което пък дава възможност да се запознаем с развитието на различни тенденции през последните години.  
Показано е и интригува динамично развиващото се  поле на дизайна и приложните изкуства, което и в бъдеще ще привлича вниманието не само на широк кръг млади  хора (студенти и изследователи), но и на утвърдени учени.
 
Сборникът е идаден със средства от програмата за финансиране на научната и художествено-творческата дейност на Националната художествена академия за 2018 г. 
Съставители: доц. д-р Татяна Стоичкова, проф. д-р Маня Вапцарова, доц. д-р Величка Минкова
Редколегия: проф. д-р Бисерка Пенкова, доц. д-р Татяна Стоичкова, проф. д-р Маня Вапцарова, доц. д-р Величка Минкова
 
Изданието може да се намери в библиотеката на НХА - ул. „Шипка“ 1, ет. 2

Сподели