Кампания за държавни стипендии - зимен семестър

2018.10.06

НХА ОБЯВЯВА КАМПАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА 
 
Съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, докторанти и специализанти, студентите в НХА могат да кандидатстват за стипендия по КРИТЕРИИТЕ УСПЕХ И ДОХОД И ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРАВО. 
 
Всеки студент  на НХА редовно обучение(без студентите  първокурсници, кандидатстващи на общо основание  -  по критериите успех и доход) може да кандидатства за държавна стипендия в три стъпки:
1. Да набави изискуемите документи;
2. Да попълни електронно съответните формуляри през системата  https://ams.nha.bg/, сектор стипендии, която ще бъде отворена след публикуването на обявата – от 5 октомври  2018 г. до  26 октомври 2018 г. ;
3. Да предаде лично или с упълномощен нотариално представител  разпечатаните и подписани формуляри и приложените към тях изискуеми документи по график.
График за прием на документи:
22 октомври –– II курс, ОКС бакалавър
23 октомври –  III курс, ОКС бакалавър
24 октомври – IV курс,ОКС бакалавър 
25 октомври  –II курс,ОКС магистър 
26, 29, 30 и 31 октомври са  дати за допълване на нередовни документи.
Кандидатстващите по право могат да подават документи във всеки от посочените дни. 
Приемно време:  14:00  – 17:00 часа, 
НХА , ул.  Шипка № 1, северна сграда, етаж 1
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КРИТЕРИИТЕ УСПЕХ И ДОХОД:
Внимание: Системата допуска регистрация на студенти само при среден месечен доход на член на семейството под 600лв., при кандидатстване по успех  и среден успех от последните два семестъра да над  5.50, и под 400 лв. среден месечен доход на член от семейството, при кандидатстване по критерий доход  -  когато успехът е под 5.50.
1. Молба и декларация по образец, попълнена  електронно през личния профил на студента, кандидатстващ за стипендия по успех, по доход или по право,  заедно с изпринтени и подписани приложения, които излизат автоматично, заедно с декларацията от бутон Печат на документи. 
2. Служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи от студента и всички членове на семейството, за периода от 1 април 2018 г. до 30 септември.2018 г. вкл. съгласно § 3 от Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на учащите се в НХА. Представят се Служебни бележки от местоработата на родителите и на студента, ако работи -  които удостоверяват брутните  доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, включително пенсии, отпуски и болнични. Служебните бележки трябва да имат точен адрес на организацията, издала документа и телефон за връзка. За сумата на изплатените в периода болнични се представя отделен документ от НОИ.
3. Документи, удостоверяващи други доходи:
• Документи за получени стипендии с изключение на стипендиите по ПМС 90/2000 г. и ученическите, както и лични брутни доходи на учащите се братя и сестри (ученици и студенти редовна форма на обучение) , прилага се документ (служебна бележка, уверение), че братята и сестрите са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър/срок и учебна година.
• Декларират се и личните брутни доходи на кандидата за стипендия – от работа (документ от работодателя), бригади, пенсии (документ от НОИ) и др.;
• За пенсионерите – пенсиите помесечно изплатени без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
• За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“;
ВНИМАНИЕ! Нотариално заверена декларация (Приложение № 3) се попълва  за доходи от фирми, собственост или съсобственост на членовете на семейството. Доходите трябва да са формирани съгласно Закона за ......................./ цитира се законът, по който се облага фирмата/, наеми, издръжки, хонорари, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятие, свободни професии, дивиденти от акции и др. подобни; Декларацията се изпринтва автоматично, заедно с другите документи.
ВНИМАНИЕ! 
1. За безработни членове на семейството се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период  март 2018 – август 2018 и документ за обещетения от НОИ, ако получава;
2. Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение и не работят.
3. Задължителен документи за всички: Ксерокопие от IBAN – номер на банкова сметка открита в Societe Generale Експресбанк.
4. Други необходими документи, според индивидуалния казус: Копие от съдебно решение при разведени родители; Копие от смъртен акт при починал един  родител; Копие от удостоверение за брак; Копие от удостоверение за раждане на деца;
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРАВО:
1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;
2. Студенти с трайни увреждания със 70% и над 70% инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
3. Студенти с двама родители с трайни увреждания – копия от валидни решения на ТЕЛК и за двамата родители;
4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания – копие от Смъртен акт и валидно решение на ТЕЛК;
5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи – служебна бележка от съответното социално заведение;
6. Студентки майки с дете до 6 годишна възраст – копие от Акт за раждане на детето; 
7. Студенти бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка удостоверено с документ, починала е или са му предоставени родителските права – Акт за раждане на детето, документ за граждански брак, копие от бракоразводно дело или копие от смъртен акт.
8.Чуждестранните студенти по ПМС и други междуправителствени спогодби, кандидтстват с формуляри и Уверение от Учебен отдел на НХА – сектор Чуждестранни студенти.
При подаването на копия от документи се показват и оригиналите!
Забележка: На основание, §3, точка 6 от Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии в НХА, студентите, които са кандидатствали за стипендия трябва : „В срок от три работни дни, считано от последната обявена дата за прием на документи за кандидатстване за стипендии, на Интернет страницата на НХА, се обявява списък на студентите с нередовни документи. Тези документи трябва да бъдат коригирани в срок от 5 (пет) работни дни след публикуването на списъка. Студентите, некоригирали документите си в обявените срокове, не се допускат до участие в класирането. 
 
За контакти: Мария Ландова – Главен експерт стипендии и общежития, m.landova@nha.bg

Сподели