Конкурс за графичен знак за сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“

2018.11.23

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ЗНАК ЗА СЕРТИФИКАТНА МАРКА „ПРОДУКТ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“
 
Развитието на социалната икономика в България през последните години бележи сериозен напредък, благодарение на усилията на широк кръг заинтересовани страни, представители на държавни и недържавни органи и организации, социалните партньори, академичните среди, социалните предприятия в страната, гражданските организации и др.
За да бъдат увеличени възможностите за подобряване средата на функциониране на социалните предприятия в страната е необходимо да бъдат осъществени редица дейности, които да подпомогнат развитието на екосистемата на социалните предприятия и другите субекти от социалната икономика. 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) изпълнява ангажименти по развитие на политиката за социалната и солидарна икономика в Република България. В тази връзка в Плана за действие по социална икономика 2018 – 2019 г. в Приоритет 1: „Повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно същността и функционирането на социалната икономика“, цел 3 „Развитие на активна подкрепяща среда за развитие на субектите на социалната икономика“, действие 1 е предложено да бъде изработен и патентован графичен знак за сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“.
За реализиране на приоритет 1, заложен в Плана за действие по социална икономика 2018 – 2019 г., Министерството на труда и социалната политика и Националната художествена академия осъществяват сътрудничество, като организират конкурс за изработване на графичен знак за сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“.
Наградният фонд за конкурса се осигурява от Министерството на труда и социалната политика.
 
ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Конкурсът цели създаването на графичен знак със свободна авторска интерпретация по темата, който ще бъде използван и запазен като сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“.
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурса могат да участват студенти от всички курсове и специалности на Националната художествена академия.
2. Всеки автор има право да представи до три проекта.
3. Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси преди това.
4. Трети лица не трябва да притежават или имат претенции към участващите в конкурса проекти.
5. Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци и да са били публикувани под някаква форма.
6. Всеки от изпратените проекти от работите трябва да съдържа текст: „Продукт на социално предприятие“
7. Проектните предложения трябва да бъдат проектирани със софтуер за векторна графика, като проектите се представят в дигитален формат .JPG – след определяне на победителите се предоставят на МТСП работните, векторни файлове.
8. Предложението следва да съдържа – имената на автора, адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон за обратна връзка, курс и специалност, както и друга информация по преценка на участника;
9. Участникът представя декларация по образец (Приложение № 1), удостоверяваща авторството върху предложения проект и това, че не се нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или всякакви други права върху интелектуална/индустриална собственост, на което и да било лице или организация, и че никой няма никакви права на собственост, права на участие или каквито и да било претенции във връзка с представения проект и, че при класиране на първо място на конкурса изключителните права върху графичния знак ще бъдат предоставени на Министерството на труда и социалната политика.
10. Всички проекти следва да бъдат изпращани на електронен адрес SE_marka@mlsp.government.bg. Проектните предложения не трябва да бъдат по-големи от 20 МВ.
11. Министерството на труда и социалната политика има право да използва наградените проекти при провеждане на изложби и специални събития.
12. Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие.
За своята работа журито изготвя протокол и го представя на Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване.
13. Предложенията, които не отговарят на изискванията на настоящия конкурс, се отстраняват от участие в конкурса. Отстранените участници се уведомяват на посочения от тях електронен адрес.
14. Правото на заявяване и регистрация на проектa за дизайн, класиран на първо място, както и правото на ползването му за търговски или рекламни цели преминава върху Министерство на труда и социалната политика със заплащане на посочената сума за награда.
 
НАГРАДИ:
В рамките на конкурса ще бъдат връчени три награди:
I място – плакет и награда от 1000 (хиляда) лева
II място – плакет
III място – плакет
Наградата за I място е неделима и се връчва при подписване на договор за отстъпване на изключителните права върху графичния знак за сертификатната марка „Продукт на социално предприятие“ на Министерството на труда и социалната политика.
През месец декември ще се проведе церемонията по награждаване на Годишната национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика), на която класираните участници на I място, II място и III място ще бъдат наградени с плакети.
 
ЖУРИ:
Постъпилите проекти ще бъдат оценени от жури в състав: 
двама представители на Министерството на труда и социалната политика
представител Индустриална собственост
двама преподаватели от Националната художествена академия

СРОКОВЕ:
Проектните предложения се изпращат на електронен адрес: SE_marka@mlsp.government.bg  до 12:00 ч. на 23 ноември 2018 г. включително. Предложенията трябва да съдържат трите имена на участника, курс и специалност, телефонен номер и електронна поща за връзка, както и наименованието на проекта.
Предложенията, подадени след крайната дата и час няма да бъдат разглеждани.
Оценяване и класиране на предложенията: до седем работни дни след крайната дата на подаване на предложенията;
Обявяване на резултатите: до три дни след утвърждаване на протокола с резултатите на журито.

Файлове за изтегляне

Сподели