Настанителна кампания за общежитие – НХА 2018/2019 г.

2018.08.15

Удължаване срока за подаване онлайн заявления за студентско общежитие
За пропусналите срока за подаване на заявления за  кандидатстване системата ще бъде достъпна до 5 октомври 2018  https://ams.nha.bg/

На вниманието на новоприетите студенти в НХА – Филиал Бургас

Необходими документи за настаняването в общежитието в Бургас:
1. Уверение за записан зимен семестър на учебна 2018/2019 г.
2. Снимки – 2 бр.
 
При настаняването се заплащат наемите до 31.12.2018 г. и депозит в размер на 20.00 лв. за учебната година.
Наемите са:
- за  стая с две легла – 78 лв. на легло на месец
- за стая с три легла – 60 лв. ма легло на месец
 
Общежитията са на адрес:
гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов“ 1
За повече информация:
056 71 64 83,  0885 648 885 – Тонка Тончева и в Студентско общежитие – бл.1, стая 311

ВАЖНО! Техническият проблем, свързан с Автоматизираната университетска информационна система на НХА е отстранен. 

Кандидатстването за Студентско общежитие може да извършвате чрез Системата. 

На вниманието на студентите на НХА!

Поради технически проблем с Автоматизираната университетска информационна система моля кандидатствайте за Студентско общежитие на email m.landova@nha.bg 
Необходимо е да изпратите следните данни:
- Трите имена;
- Специалност;
- Вид на кандидатстване – по право или на общо основание;
- Учебна година;
- Среден успех от последните два семестъра
За първокурсниците – бал от кандидатстудентските изпити
 
Класацията ще бъде публикувана на 18 септември 2018 г. на сайта на НХА. 
 
За контакти с домакин – управителя на общежитието на НХА - Бл. 28 в Студентски град
тел.  02 96210 17 и 0884860203 – Теофана Теофилова

Националната художествена академия обявява кампания за кандидатстване в Студентско общежитие – блок 28 на НХА, и за общежитието на Университет Проф. Д-р „Асен Златаров“- Бургас за обучаващите се във Филиала на НХА в гр. Бургас, 

за учебната 2018/2019 година.
 
1. Срок за подаване на документи онлайн -  през личния профил на всеки студент - от 15 август до 15 септември 2018 година, включително.
 
2. За пропусналите срока за подаване на заявления  за  кандидатстване системата ще бъде достъпна на 25 и 26.09.2018 г. на адрес  https://ams.nha.bg/
 
Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие
При проблем с достъпа до АУИС – r.nikolova@nha.bg в работното време на Академията
 
ЗабележкаСтудентите, които през учебната 2017/18 г. са били в първи, втори и трети курс и не са се записали все още за учебната 2018/19 (записването се извършва в  деканаите на НХА, след заплащане на семестриалната такса), кандидатстват за общежитие чрез профила си, без да променят курся. След подаването на документите и след започване на учебната година, курсът им ще бъде актуализиран.
 
3.Електронното класиране ще се публикува на сайта на НХА на 15.09.2018
 
ВНИМАНИЕ!
Настаняването на новоприетите студенти  в Общежитието на НХА – бл. №28 в Студентски град ще се извърши на 20 и 21 септември 2018. 
Телефон в общежитието: 02 9621018 - управител Теофана Теофилова
работно време от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък
 
ВНИМАНИЕ! 
За студентите от Филиала на НХА в Бургас, настаняването в общежитието, в кампуса на Държавен университет Проф. Д-р Асен Златаров – Бургас, ЖК Славейков  ще се извършва на датите, които ще обявим тук, след класирането. 
 
3. Попълнените и подписани документи ще се внасят лично
от 1 октомври до 5 октомври  2018 г., включително
от 11:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.
в НХА, ул. „Шипка“ № 1, северна сграда, І етаж.
 
За студентите във филиала на НХА в Бургас ще качим допълнителна информация –тук, след класирането на 15 септември.
 
4. Всички студенти, включително и настанените до сега, подават рзпечатаните и подписани документи в офиса на Шипка 1 – северна сграда, а студентите от филиала в Буржас – в администрацията в на място, по следния график:
 
Бакалаври:
1 октомври – първи курс
2 октомври- втори курс
3 октомври – трети курс 
4 октомври - четвърти курс
 
Магистри и докторанти:
5 октомври 
 
Чуждестранните студенти и студентите, кандидатстващи по право, могат да подават молби през всички дни от графика.
 
5. Окончателното класиране ще бъде публикувано на сайта на НХА, на 15 октомври 2018 г.
 
Необходими документи:
I. Кандидатстващи на общо основание за несемейно общежитие представят:
1. Заявление – образец № 1
2. Декларация за образование – образец № 2
 
КЛАСИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО УСПЕХ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 2 СЕМЕСТЪРА. ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - СПОРЕД БАЛА ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ В НХА.
 
ІІ. Без класиране  в студентското  общежитие се настаняват:
·         Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2018/2019;
·         Студентско семейство с дете ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение учебната 2018/2019, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2018/2019 – уверенние от ВУ за учебната 2018/2019;
·         Студенти с неизвестен или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;
·         Студенти от многодетно семейство, с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2018/2019;
·         Деца израстнали в домове за деца, лишени от родителски грижи;
·         Редовни докторанти, ако се обучават на места субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;
·         Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р. България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;
·         Студенти с намалена работоспособност със 70% и  над 70%  инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
·         За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.
 
Студентите, които кандидатстват за общежитие  по т. II – по право -  представят:
1. Заявление – образец № 1
2. Декларация за образование – образец № 2
4. Съответните документи доказващи правото им за класиране по право.
 
За семейно общежитие на общо основание (с класиране) се представят:
1. Заявление – образец № 1.
2. Декларация за образование – образец № 2.
4. Удостоверение за сключен граждански брак (копие).
5. Удостоверение за раждане на деца (копие).
Забележка: При подаване на документите, когато се изискват копия, се представят и оргиналите за сравнение.
 
Документи след обявения срок няма да се приемат!
За контакти:
Мария Ландова – главен експерт стипендии и общежития, тел.:  0888148715
email: m.landova@nha.bg
Комисия по социалнобитовите въпроси на учащите се – НХА

Сподели