Ротари клуб София Балкан учредява ежегодна награда-отличие за дипломиран магистър от Факултета за изящни изкуства на НХА

2018.11.20

Ротари клуб София Балкан учредява ежегодна награда-отличие за дипломиран магистър от Факултета за изящни изкуства на тема: „Бъди вдъхновението!“
Награда – 1000 лв
Кандидатите участват за наградата с дипломния си проект или със свободна работа, отговаряща на условията на конкурсната тема.
Наградата ще бъде връчена по време на откриването на изложбата на дипломираните магистри от ФИИ. 
 
 
Статут на конкурса:
Една от основните цели на Ротари, най-голямата частна неправителствена организация в света, е да подкрепя и насърчава създаването и развитието на  лидери във всички области на полезната човешка дейност, както и високи етични норми в упражняването на професията.
Целта на предлаганото отличие за абсолвент-магистър от Художествената Академия е е  да засили желанието и амбицията на младите  творци да имат смелостта да си поставят и преследват високи цели в професионалното и личностно  развитие и да запомнят, че трябва да подават ръка назад, за да помогнат на следващите ги млади хора.     
Критерий за получаване на отличието ще бъде не само и не толкова успехът от изпитите, но и участието на студентите в твърчески разработки и проекти. Определянето на носителя на отличието ще става от комисия на художествената академия и представители на Ротари клуб. За да се повиши идеалната и емоционална значимост на отличието, то ще  се връчва по време на официалната годишна церемония за връчване на дипломите на абсолвентите магистри на Академията
 
1. Наградата в размер на 1000 лв. включва художествено оформен награден плакет, почетния знак на Ротари клуб диплом за обещаващо начало в осъществяване на ротарианската идея „Бъди вдъхновението!“. Съгласно ротарианската традиция, носителят на наградата-отличие ще бъде представен  на Годишната конференция на Ротари-България наред с другите стипендианти на Ротари клубовете в страната. Двамата подгласници съгласно т. 7 ще получат специален почетен диплом
2. Сертификатите, връчени в наградата, са замислени като сериозна препоръка за професионалната кариера. Те са свидетелство за признанието както от страна на Академията за способностите на отличените, така и от страна на Ротари  за техните амбиции и способности за лидерство.
3. Наградата се връчва за доказани способности за творческата дейност, за способности за работа в екип, за участие в университетски, национални международни конкурси, състезания, изложби и други подобни.
4. За наградата може да кандидатства всеки завършващ магистратура в Художествената академия (Факултет за изящни изкуства), който е взел участие в конкурса, чиято тема Ротари клуб ежегодно обявява.
5. Обявяването на конкурса за наградата става на сайта на Академията София и на Ротари България и с обявление на подходящо място на факултетните табла за информация и на информационната витрина на Ротари клуба в центъра на града.  
6. Решението за връчване на наградата  се взема от комисия, определена на Ректора на Академията и съставена от три хабилитирани лица  (доценти или професори), двама представители на Ротари клуб след представянето на всички кандидатстващи работи. 
7. Критериите за избор на онези, които ще получат наградата, са академичното ниво,  оригиналност, задълбоченост и актуалност на темата, творчески принос,  степента на участието на студента и оценката за способността му за самостоятелна работа. Допълнителен критерий е участието в международен студентски обмен, получени еднократни краткосрочни стипендии и пр., което ще бъде отчетено като доказателство за амбицията и способностите за лидерство. Кандидатурата може да бъде подкрепена и от препоръки от научния ръководител на съответната разработка. Академичната комисия избира освен носителя на наградата-отличие и двама подгласници. Академичната комисия е упълномощена да не присъжда годишната награда на нито един от кандидатстващите студенти, ако никой от кандидатите не покрива минималните изисквания. Това ограничение е предвидено, за да се запази авторитетът на наградата в професионалните и академични среди. 
8. Ротарианската награда ще бъде връчвана от представител на Ротари клуб – София по време на откриване на изложбата на дипломираните магистри от Факултета за изящни изкуства. 
9. Академията и Ротари ще направят и поддържат в своите сайтове постоянна рубрика относно наградата. 

Сподели