Свободна позиция за длъжност „Библиотекар“

2019.10.09

Резултати от втори етап на конкурса за свободна позиция за длъжност „Библиотекар“
Днес, 08.10.2019 г. комисия в състав:
Председател: проф. д-р Бисерка Пенкова – Зам.ректор
Членове: 1. доц. д-р Бойка Доневска – Зам.ректор
2. проф. д-р Маня Вапцарова
проведе среща с кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за свободната позиция за длъжността „Библиотекар“ – Лиляна Иванова, Румяна Атева- Костадинова, Саня Голубов.
След проведените разговори с тях, комисията взе решение да предложи за назначаване на трудов договор Лиляна Иванова.
 
 
Допуснати кандидати до втори етап на конкурса
Списък на кандидатите, допуснати до интервю на 08.10.2019 г. от 11:00 часа
1. Лиляна Иванова
2. Вяра Митева
3. Румяна Атева- Костадинова
4. Саня Голубов
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява свободна позиция за длъжност „Библиотекар“
 
Кратко описание на длъжността: Библиотечно – библиографско обслужване на читатели;поддържане на електронния каталог на библиотеката
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше образование по специалността
2. Компютърна грамотност
3.Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
 
II. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок  - 04.10.2019г. (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 07.10.2019 г.  на сайта на академията: www.nha.bg
 
Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.10.2019 г. от  11.00  часа в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала Академичен съвет. Резултатът ще бъде публикуван на 09.10.2019 г.  на сайта на академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
Обявата е публикувана на 25.09.2019

Сподели