Свободна позиция за длъжност „Библиотекар“

2019.10.28

Резултати от втория етап на конкурса
 
Днес, 06.11.2019 г. комисия в състав:
Председател: проф. д-р Бисерка Пенкова – Зам.ректор
Членове: 1. доц. д-р Бойка Доневска – Зам.ректор
                 2. проф. д-р Маня Вапцарова
проведе среща с кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за свободната позиция за длъжността „Библиотекар“ – Анелия Георгиева и Евгения Узунова
След проведените разговори с тях, комисията взе решение да предложи за назначаване на трудов договор Анелия Георгиева.
 
 
Допуснати кандидати до втори етап на конкурса
 
Списък на кандидатите, допуснати до интервю на 06.11.2019 г. от 11:00 часа
1.Анелия Георгиева
2.Евгения Узунова
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява свободна позиция за длъжност „Библиотекар“
 
Кратко описание на длъжността: Библиотечно – библиографско обслужване на читатели;поддържане на
електронния каталог на библиотеката
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше образование по специалността
2. Компютърна грамотност
3.Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
 
II. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална
квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ
опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“
№1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок - 04.11.2019г. (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 05.11.2019 г. на сайта на
академията: www.nha.bg
 
Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 06.11.2019 г. от 11.00 часа в сградата на НХА ул.
„Шипка“ №1, зала Академичен съвет. Резултатът ще бъде публикуван на 07.11.2019 г. на сайта на
академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на
документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77

Сподели