Свободнa позиция за длъжност „Домакин“ в сградата на бул. Г.М.Димитров 100, НХА

2021.03.26

Резултати II eтап
Комисия, назначена със заповед  № 0081-О /06.04.2021 г. на Ректора на НХА проведе среща с кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за „Дoмакин в сградата на Г.М.Димитров 100“.
След проведените интервюта с кандидатите за конкурса , комисията взе решение да  предложи  Василка Денчовска за назначаване на трудов договор, с изпитателен срок.
 
Резултати I етап
Комисия, назначена със заповед № 0080-О от 06.04.2021г. на Ректора на НХА, разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за „Домакин в сградата на бул.Г.М.Димитров 100“.
Допуска до интервю Пламен Досев,Нели Хранова, Василка Денчовска и Мая Трифонова.
Интервюто ще се проведе на 14.04.2021 г. по график, за което кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява  свободнa позиция за длъжност „Домакин“ в сградата на бул. Г.М.Димитров 100
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – средно, като предимство имат завършилите специалности в сферата на строителството
2. Минимален професионален опит – 3 (три) години в областта на административно - стопански структури
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
2. Компютърна грамотност- познания за работа с MS Office
 
III. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с одобрените в 1 етап кандидати.
 
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 12.04.2021 г. на информационното табло в сградата на НХА, както и на сайта на академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Интервю с допуснатите кандидати ще  се проведе на 14.04.2021 г.  в сградата на НХА, ул. „Шипка“ №1 , по график съобщен на кандидатите
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация- копие
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 09.04.2021 г. (включително, до 16:00 часа).
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата
 
VI. Кратко описание на длъжностите:
Извършва дейност, свързана със съхраняване и обогатяване на материалната база на НХА за закупуване, доставка , съхранение и използване на материали и консумативи, като осъществява контрол по ползването им и води отчет за тях.  Организира и контролира работата на чистачките в сградата
  
Длъжностната характеристика на свободната длъжност се предоставят на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
Моля, изтеглете „Заявление за участие в подбор“, което трябва да попълните и донесете в НХА, при подаване на документите!
За справки: тел: 02/987 81 77

Сподели