Свободна позиция за длъжност „Експерт стипендии и общежития“

2023.11.23

Националната художествена академия обявява свободна позиция за длъжност „Експерт стипендии и общежития“.
 
Кратко описание на длъжността: Осъществява оперативната работа, свързана с отпускане на стипендии, награди и помощи на студентите в НХА, както и настаняване на български и чуждестранни студенти в общежитие.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше образование,образователна и квалификационна степен бакалавър;
2.Професионален опит минимум 3 години стаж, с предимство са работилите в сферата на ВО;
3.Познаване на нормативните документи, свързани с отпускане на стипендии и настаняване в общежитие; 
4.Много добро ниво на компютърна грамотност, умения за работа с автоматизирана система за обработка на данни;
5.Умение за работа в екип.
 
II. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и/ или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област.
 
III. Подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ 1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.
Краен срок – 01.12.2023 г. (включително) до 16:00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 04.12.2023 г.  на сайта на Академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 05.12.2023 г.  в сградата на НХА, ул. „Шипка“ 1, по график, предварително съобщен на кандидатите. 
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на Европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели