Свободна позиция за длъжност „Счетоводител оперативен“

2021.06.08

Национална художествена академия обявява конкурс  за длъжност „ Счетоводител оперативен “
 
Отговорности: 
-  Обработва данни и информация и осигурява пълно, актуално и достоверно осчетоводяване на всички финансови операции, съгласно прилежащите нормативни актове и утвърдената счетоводната политика
- Отговаря за хронологичното регистриране на счетоводните операции и навременното предоставяне на обработената и осчетоводена информация
- Отговаря за аналитичното отчитане на сметките от гр.20, гр.21, гр.22 , за сметките от гр.30, както и задбалансовите сметки от гр.990. 
-  Участва в комисии по бракуване на ДМА и стопански  инвентар , и изготвя прилежащите към това участие документи.
- Води отчетността на командировъчните заповеди,като проверява оформянето на документите и отговаря за нормативно признатите разходи за гориво.
-Приема и проверява авансовите отчети на подотчетните лица и следи за тяхното отчитане в определения срок , както и достоверността на предоставените документи.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше икономическо образование  с образователно -квалификационна степен „Бакалавър“ или „ Магистър“
2.Професионален опит: минимум 3 години. Предимство имат работилите в бюджетно предприятие.
3.Отлично познаване на счетоводното законодателство /НСС и МСС/, данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
4.Много добро ниво на компютърна грамотност,включително умения за работа със счетоводни продукти;
5.Умение за работа в екип;
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок  - 25.06.2021 (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на  28.06.2021г.  на сайта на академията: www.nha.bg
 
 Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.06.2021г. в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала Академичен съвет, по график ,предварително съобщен на кандидатите.  Резултатът ще бъде публикуван на 01.07.2021г. на сайта на академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите,  при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.
 

Сподели