Свободна позиция за длъжност „Юрисконсулт“

2024.02.20

Резултати I етап
На основание заповед на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите за обявената свободна позиция: „Юрисконсулт“.
Допуска до интервю Л. Георгиева, И. Мурджева и П.а Добрева. Интервюто ще се проведе на 11.03.2024 г., за което кандидатите ще бъдат уведомени по телефон или имейл.
 
Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „Юрисконсулт“.
 
I. Отговорности: 
– Участва при разработването на проекти за нормативни актове, свързани с функционирането и развитието на университетското образование и вътрешно-служебни актове, свързани с дейността на НХА (правилници, наредби, заповеди, инструкции, статути и др.);
– Извършва предварителен контрол за законосъобразност преди сключване на договори с физически и юридически лица и върху нефинансовата дейност на Академията;
– Изготвя доклади, отговори на писма, жалби и сигнали, становища относно законосъобразността на извършваната от НХА дейност;
– Осъществява процесуално представителство, изразява становища и прави предложения за решаване на правни въпроси, свързани с дейността на НХА. Областите на дейност са свързани с изготвяне на правни становища, оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване на правомощията на Ръководството на НХА, осъществяване на процесуално представителство пред съда по пълномощие на Ректора на НХА;
– Контролира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗОП и НВМОП и за отдаване под наем на обекти, собственост на Академията;
– Отговаря за законосъобразността на трудовите договори и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите в НХА;  
– Изготвя договори и анекси към тях по повод стопанската, учебната и международна дейност на НХА и по студентските въпроси.
 
II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – минимална образователно-квалификационна степен – магистър, присъдена професионална квалификация „Юрист“ и придобита юридическа правоспособност;
2. Професионален опит:
– минимален опит 3 години, придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност;
3. Допълнителни изисквания:
– професионално направление „Право“ от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления
– допълнителна квалификация/обучение – за длъжността се изисква юридическа правоспособност, компютърна грамотност, работа с МS Office, владеене на английски език и опит в областта на обществените поръчки.
 
III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от документи за придобита  образователно-квалификационна степен „Магистър“;
4. Копие от документи за присъдена професионална квалификация „Юрист“ и придобита юридическа правоспособност;
5.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договори  и др.);
6. Други документи: документ за компютърни умения, документ за степен на владеене на английски език (ксерокопия).
 
IV. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.
Краен срок – 01.03.2024 г. (включително) до 16:00 часа.
 
V. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
В 10-дневен срок, след 1.03.2024 г. кандидатите, допуснати до втори етап ще бъдат информирани и поканени за интервю.
 
Списъкът ще бъде публикуван на сайта на Академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, в Деловодството на Академията.
За справки: тел. 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на Европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели