Свободна позиция за „Касиер счетоводство“

2022.03.11

Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „Касиер счетоводство“
 
Отговорности
- изготвя ведомостите за работни заплати на работещите в НХА 
- изготвя всички справки, декларации, удостоверения, служебни бележки, свързани със социалното и здравното осигуряване и с други възнаграждения и обезщетения, изплащани от НХА.
- обработва и изчислява хонорарите на лектори  и модели по предварително зададени справки;
- извършва всички дейности по приемане,съхранение и предаване на парични средства в лева и валута;
- извършва касови операции по предварително оформени от съответните длъжностни лица приходно -разходни документи в лева и валута;
- води касовата книга ;
- получава и предава оформените документи,парични средства от банките;
- подготвя данни за статистически отчети и формуляри;
- изготвя патежни нареждания;
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – средно-специално или висше икономическо 
2. Професионален опит минимум 3 години стаж по специалността  
3. Отлично познаване на КСО, КТ, данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
4. Много добро ниво на компютърна грамотност Eксел,включително умения за работа със счетоводни продукти;
5. Умение за работа в екип;
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок  - 25.03.2022г (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на  28.03.2022г.  на сайта на академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите,  при подаване на документите, в деловодството на академията. За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели