Свободни позиции - „Експерт в учебен отдел“

2017.11.10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Допускат се до втори етап на подбора на кандидати  за заемане на двете свободни  позиции за   „Експерт в Учебно-методичен отдел“ при НХА, следните кандидати :
 
1.Кристина Павлова Димитрова
2.Доротея Иванова Луканова
3.Златка Христова Ждракова
4.Калина Георгиева Свежин
5.Елена Бойчева Кулинска
6.Ива Йорданова Иванова
7.Павлина Димитрова Араджиева
 
Часът на интервюто с допуснатите кандидати се променя от 10:30 ч. на 14:00 часа в сградата на НХА, ул. „Шипка“ 1
 
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.11.2017 г. от 10:30 ч. в сградата на НХА, ул.„Шипка“ 1
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Националната художествена академия обявява конкурс за попълване на 2 свободни позиции за длъжностите „Експерт в Учебно-методичен отдел“
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше като предимство имат завършилите Хуманитарни науки; Изкуства; Публична администрация; Право.
2. Минимална образователно-квалификационна степeн „магистър“.
3. Познаване на правната и нормативна база в системата на ВО.
4. Познаване на Правилника за дейността на Националната художествена академия.
5. Минимален професионален опит – 3 (три) години в областта на административни структури като предимство имат работилите в системата на ВО.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
2. Свободно владеене на английски език. (ниво Intermediate).
3. Работа с MS Office Professional 2016.
 
III. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с одобрените в първи етап кандидати.
 
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 10.11.2017 г. на информационното табло в сградата на НХА, както и на сайта на академията: www.nha.bg  
ІІ етап на подбора: Провеждане на интервю с допуснатите кандидати, ще  се проведе на 16.11.2017г. от 10.30 часа в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора (по образец);
2. Документ за самоличност (ксерокопие);
3. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
4. Декларация – съгласие за предоставяне на лични данни (по образец);
5. Професионална автобиография;
6. Мотивационно писмо;
7. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
8. Референции – два броя, едната от последен работодател.
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 08.11.2017 г. (включително) до 16:00 часа.
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиця, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон.
 
VI. Кратко описание на длъжностите:
1. Експертът в Учебно-методичения отдел извършва комплекс от дейности, свързани с подпомагане на академичното ръководство по поддържането и оценяването на качеството на обучение в Академията; Административно обезпечава работата на преподаватели (хонорувани и щатни). Изготвя сведения и организира учебната и справочна документация и студенти.
 
2. Експертът в Учебно-методичения отдел извършва комплекс от дейности, свързани с подпомагане на академичното ръководство по организиране на учебния процес – седмични разписания и изпитни сесисии. Изготвя сведения и организира учебната и справочна документация на докторанти. Отговаря за издаване на Европейско дипломно приложение.
 
Длъжностните характеристики на свободната длъжност се предоставят на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/9878177, 02/9881702

Сподели