Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност •професор• (Пространство, цвят, дизайн)

Краен срок: 2014.01.20

Конкурс за заеманe на академична длъжност „професор“ по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства и по научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (пространство, цвят, дизайн), обявен в ДВ, бр. 49 от 04. 06. 2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Милена Николова
 
Материали:
Резюме
Рецензии:
Проф. Георги Гиков
Проф. Румен Райчев
Проф. Христо Харалампиев
Становища:
Проф. д-р Сашо Драганов
Доц. д-р Веселина Грънчарова
Доц. Мирян Мирянов
Доц. Станко Войков
 
Публикувано на 20 декември 2013